Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 6.11.2017г. до 6.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 276/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ДИД - 67 ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.11.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 276/2017 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на „Примекс" ЕООД, град Каспичан, ул."Ропотамо " № 7, ЕИК: 127033207, представлявано от управителя Г.К., чрез пълномощник адвокат Г.Б. *** с адрес за призоваване и съобщения: град Шумен, пл."Освобождение " № 12, ет.3 против „ДИД - 67" ЕООД, представлявано от И.Д.А., с адрес: ***, ЕИК: 102899796, с правно основание по чл.79 от ЗЗД, във връзка с чл. 86 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БОС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на страните.