Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 31.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1048/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Й.Й. А.М.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 31.10.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1048/2017 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищеца Д.Й. Димов нередовности на исковата молба по чл. 127 ал.1 т.2 и т. 5 от ГПК и чл. 128 т.2 от ГПК - не е посочил трите имена на ответника, както и не е посочил и за кой период или дата е исканото претендирано обезщетение, какво обезщетение и респ. вид на обезщетение се претендира и за какви вреди се претендира то, както и не е внесъл съответната държавна такса в раззмер на 240 лв. дължима се по чл. 1 от ТДТ, които се събират от съдилищата по ГПК.
2 НОХД No 411/2017 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 31.10.2017г.
М.М.А.
На осн.чл. 339, ал.1 , чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия М.М.А. се определя наказание от три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за изпитателен срок три години.
В законна сила на 31.10.2017г.