Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 30.10.2017г. до 30.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 568/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Р.С.А. З.М.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.10.2017г.
ОСЪЖДА З.М.Д. с ЕГН********** *** да заплаща на Р.С.А. с ЕГН**********, действащ чрез С.Х.В. с ЕГН********** и Р.Х.В. с ЕГН********** *** месечна издръжка в размер на 120лева, считано от 01.06.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до пълния заявен размер от 200лв. ОСЪЖДА С.Х.В. с ЕГН********** и Р.Х.В. с ЕГН********** *** да заплатят на З.М.Д. с ЕГН********** *** сума в размер на 120 лв, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА З.М.Д. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на КРС сумата от 172.80лв. - държавна такса за иска. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Р.С.А. с ЕГН********** издръжка. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от датата на обявяването му
2 АНД No 369/2017 МВР С.А.С. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.10.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0282-000500/20.07.2017г. на началника на РУ-гр.Карнобат, в частта, с която на С.А.С. с ЕГН ********** *** на основание чл. 174,ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24месеца. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 АНД No 378/2017 НАП Л.Д.П. НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.10.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1576/2017г от 20.07.2017г. на Заместник-директор на ТД на НАП Бургас, с което на Л.Д.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 118,ал.4 ЗДДС вр. чл. 3,ал.8 и чл. 7,ал.1 от Наредбата Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и на основание чл. 185,ал.2 ЗДДС е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева като НАМАЛЯ размера на наказанието от 1000 лева на 300лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
4 НОХД No 413/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.Д.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 30.10.2017г.
Д.Д.Г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Д.Г., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 7.11.2017г.
5 НОХД No 413/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.Д.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 30.10.2017г.
Д.Д.Г.
На осн. чл. 343 б,ал.2;вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Д.Д.Г. се определя наказание една година лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и с глоба от 400.00 - четиристотин лева. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият Д.Д.Г. се лишава от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
В законна сила на 30.10.2017г.
6 НОХД No 414/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Р.Д.,
З.К.К.,
З.М.Г.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ наложените на обвиняемите Р.Р.Д., ЕГН-**********, З.К.К., ЕГН-********** и З. МИХАЙЛОВА Г., ЕГН-********** мерки за неотклонение – ПОДПИСКА
Р.Р.Д.
З.К.К.
З.М.Г.
В законна сила на 7.11.2017г.
7 НОХД No 414/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Р.Д.,
З.К.К.,
З.М.Г.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 30.10.2017г.
Р.Р.Д.
На осн. чл.195, ал.1, т. 3, т. 4, предл. второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемата Р.Р.Д. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
З.К.К.
На осн. чл. 195, ал.1, т. 3, т. 4, предл. второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1,вр. чл. 63, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемата З.К.К. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
З.М.Г.
На осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемата З. МИХАЙЛОВА Г. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
В законна сила на 30.10.2017г.