Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 26.10.2017г. до 26.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1196/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Т. П.Й.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1196 по описа за 2017 г. на Районен съд - Карнобат. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца. След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - Сливен.
В законна сила на 9.11.2017г.