Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 25.10.2017г. до 25.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 604/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.Х.К. А.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака, между М.Х.К., ЕГН-**********,с адрес: *** и А.М.К.,ЕГН-**********, с адрес: ***, сключен на 17.07.1999 година, за който е издаден акт № 0061/17.07.1999 година на Община град Карнобат поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град Карнобат, ул."Люляци" № 102 на М.Х.К.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата А.М.К. да носи брачно си фамилно име “К.”. ОСЪЖДА М.Х.К., ЕГН-**********,с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС. ОСЪЖДА А.М.К.,ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 НОХД No 356/2017 Неизпълнение на съдебно решение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.Ю.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 25.10.2017г.
А.Ю.Д.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.Ю.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 2.11.2017г.
3 НОХД No 356/2017 Неизпълнение на съдебно решение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.Ю.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 25.10.2017г.
А.Ю.Д.
На осн. чл. 296, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2 буква“б“ от НК на подсъдимия А.Ю.Д. се определя наказание наказание: ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА;
В законна сила на 25.10.2017г.
4 АНД No 385/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.Х. – роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, начално образование, лозар във „Винекс – Славянци“, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 24.05.2017г. около 14:40 часа по главния път в с.Чубра, общ.Сунгурларе, Бургаска област управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Jiangsu Dafier Motorcycle Co.,Ltd“, с номер на рама № L5RAFZ4C68U002016 и номер на двигател № 0805003385, без поставена регистрационна табела, като в случая моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, съобразно, който: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места …“, чл.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване,с е представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или областните дирекции на МВР/ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти“ и чл.3, ал.1 от горепосочената Наредба, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в петнадесетдневен срок пред срок пред Бургаския окръжен съд, считано от днес за обв. Х., а за РП – Карнобат, считано от датата на уведомяването.
И.С.Х.
Мотиви от 25.10.2017г.
В законна сила на 10.11.2017г.