Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 24.10.2017г. до 24.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 719/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД Т.9.- В.Т. ЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
2 АНД No 299/2017 НАП САПФИР -Я ЕООД НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 24.10.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1427 от 15.06.2017г. на директор на ТД на НАП Бургас, с което на „Сапфир-Я“ ЕООД с ЕИК 102851919 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Георги Димитров“№4, представлявано от М.К.Л. за нарушение на чл. 118,ал.1 ЗДДС I на основание чл. 185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева като НАМАЛЯ размера на имуществена санкция от 1000 лева на 500лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.