Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 16.10.2017г. до 16.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 927/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.А.Х. Й.М.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 16.10.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Марин Йорданов П. с ЕГН ********** на майкaта К.А.Х. с ЕГН ********** *** до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Марин Йорданов П. с ЕГН ********** при майкaта К.А.Х. с ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Й.М.П. с ЕГН ********** *** с детето Марин Йорданов П. с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в съботния ден до 18ч. в неделя, както и един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката; За Коледните празници всяка четна година от 10.00 часа на 24 декември до 18.00 часа на 27 декември; За Новогодишните празници на всяка нечетна година от 10.00 часа на 30 декември до 18.00 часа на 1 януари. ОСЪЖДА Й.М.П. с ЕГН ********** *** да заплаща на К.А.Х. с ЕГН ********** *** в качеството й на майка и законен представител на детето Марин Йорданов П. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 120лв., считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване,като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 150лв. ОСЪЖДА Й.М.П. с ЕГН ********** *** да заплати на К.А.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 525лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Й.М.П. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 172.80лв., представляваща държавни такси по исковете за издръжка. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза Марин Йорданов П. с ЕГН ********** издръжка. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от датата на обявяването му.
2 НОХД No 168/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 16.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на М.М.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 52/2016 г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
М.М.С.
В законна сила на 24.10.2017г.
3 НОХД No 168/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 16.10.2017г.
НАЛАГА на подсъдимия М.М.С., ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 57, ал.1, т. 2, б.“б“ от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг.
М.М.С.
В законна сила на 16.10.2017г.