Р Е Ш Е Н И Е 111/12.10.2017г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                   НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                       две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                         

                                Районен съдия : Мариела Иванова

при секретаря Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 285 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от „Хенди-тел“ ЕООД с ЕИК 130547955 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ №54, представлявано от Н.Ф. против наказателно постановление № 41780 от 29.03.2017г. на директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,  с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 114,ал.3 ЗЗП е наложена имуществена санкция  в размер на 500 лева на основание чл. 222а ЗЗП.

По съображения, подробно изложени в жалбата, е направено искане да се отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание  страната не и не изпраща представител.

В съдебно заседание представител на ответната страна не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

На 12.03.2016г. Хенди-тел продава мобилен телефон марка Самсунг, модел J5 на Светла Славчева Русева, за която продажба е издадена гаранционна карта №323413. Продажната цена в размер на 351.41лв. е заплатена на същата дата, за което обстоятелство продавачът издава фискален бон.

На 11.04.2016г. купувачът предявява рекламация на закупената стока с твърдението, че се губи обхват и не може да се проведе разговор, тъй като не се чува звук и от двете страни.Претенцията на потребителя е за ремонт на стоката. Оторизираният сервиз излиза със становище, че посоченото от клиента оплакване не е възпроизведено в сервиза, но са възстановени фабричните настройки на уреда. С акт за удовлетворяване на рекламация от 25.04.2016г. търговецът приема рекламацията за неоснователна.

На 07.07.2016г. купувачът предявява рекламация с твърдението, че се губи обхвата. Претенцията на потребителя е за ремонт на стоката. С акт за удовлетворяване на рекламация от 14.07.2016г. търговецът е приел рекламацията за основателна и е извършил ремонт на стоката.

На 21.07.2016г. купувачът предявява нова рекламация на закупената стока със същото твърдение за проблем с обхвата.Претенцията на потребителя в този случай е за замяна на стоката. Оторизираният сервиз излиза със становище, че е необходима смяна на основна платка. С акт за удовлетворяване на рекламация от 08.08.2016г. търговецът приема рекламацията за основателна и извърша отново ремонт.

На 11.08.2016г. купувачът предявява отново рекламация на закупената стока с твърдението, че се губи обхват.Претенцията на потребителя е за замяна. Оторизираният сервиз излиза със становище, че повредата е отстранена, устройството е приведено в първоначално състояние с последна налична версия на операционна система, а статусът на поръчката е „поправено“. С акт за удовлетворяване на рекламация от 19.08.2016г. търговецът е приел рекламацията за неоснователна.

На 14.10.2016г. купувачът предявява рекламация на закупената стока с твърдението, че апаратът не се включва.Претенцията на потребителя е за замяна на стоката. Оторизираният сервиз посочва, че при подробен преглед на устройството в разглобено състояние  са открити следи от корозия и доказателства за влияние на влага. С акт за удовлетворяване на рекламация от 31.10.2016г. търговецът е приел рекламацията за неоснователна, тъй като апарата е намокрен.

На 31.10.2016г. купувачът предявява рекламация на закупената стока с твърдението, че апаратът не се включва.Претенцията на потребителя е за замяна на стоката. Оторизираният сервиз посочва, че при подробен преглед на устройството в разглобено състояние  са открити следи от корозия и доказателства за влияние на влага.С акт за удовлетворяване на рекламация от 10.11.2016г. търговецът е приел рекламацията за неоснователна, тъй като апарата е намокрен.

На 12.12.2016г. купувачът предявява рекламация на закупената стока с твърдението, че апаратът не се включва.Претенцията на потребителя е за замяна на стоката или връщане на заплатената сума. Оторизираният сервиз посочва, че устройството не покрива гаранционните изисквания на производителя и не подлежи на ремонт-мокрен, окиси по основата на платката, в следствие на което се наблюдават описаните от клиента проблеми. Губи гаранция. С протокол за отказ от гаранционен ремонт от 16.12.2016г. търговецът е отказал гаранция.

По доказателствата:

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели- К.Л.К., както и от писмените доказателства по делото, които я възпроизвеждат безпротиворечиво.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той удостоверил с подпис на упълномощения си представител.

Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 114,ал.1 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената. Според следващата алинея на същата разпоредба потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. В чл. 114ла.3 ЗЗП е предвидено задължението на търговеца да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

От представените гаранционна карта и касов бон се установява, че на 12.03.2016г. Хенди-тел в качеството си на търговец е продал мобилен телефон марка „ Самсунг“, модел J5 на потребителя Светла Русева.

От събраните писмени доказателства се установява, че 11.04.2016г., 07.07.2016г., 21.07.2016г. и 11.08.2016г. потребителят е предявил рекламация на стоката, които рекламации търговецът на практика е удовлетворил, независимо от издаваните от него актове.

          Това е така, тъй като за да се реши въпросът има ли удовлетворена рекламация следва да се има предвид характеристиката на закупената от търговеца стока. В случая става въпрос за електронно устройство- мобилен телефон от типа „смартфон“, който освен механичен корпус разполага и с операционна система. И гаранцията на търговеца покрива всяко несъответствие с договора на стоката като единство между технически характеристики и операционна система.

          Действително първата рекламация търговецът приема за неоснователна. От сервизните документи става ясно обаче, че върху операционната система на телефона е въздействано, като е извършено форматиране. Очевидно това въздействие върху телефонът се е наложило, тъй като е установено дадено несъответствие на стоката. Предвид изложеното настоящият съдебен състав приема, че извършената в сервиза манипулация представлява ремонт по смисъла на чл. 104,ал. 4 ЗЗП.  

На 07.07.2016г. и 21.07.2016г. са предявени още две рекламации, които търговецът е удовлетворил, като е извършил ремонт по техническата част.

          На 11.08.2017г. потребителят е предявил четвърта рекламация, която търговецът удовлетворява, независимо от факта, че я оформя като неоснователна. Изрично в сервизната документация е посочено, че е констатирана повреда и тя е отстранена.

От изложеното до тук става ясно, че след тази дата за потребителя се е породило правото да иска разваляне на договора и възстановяване на сумата, а за търговеца – задължението да се съобрази с неговото желание. Ирелеватно за упражняването на това право е обстоятелството, че гаранцията е отнета, тъй като това се случва на 14.10.2017г. или след възникване на правото.

          На 12.12.2017г. потребителят е поискал връщане на заплатената сума, като срокът по чл. 114,ал.2 ЗЗП изтича на 12.01.2017г. На следващия ден, а именно 13.01.2017г.,търговецът извършва нарушение по чл. 114,ал.1 ЗЗП, поради което правилно е бил санкциониран.

По изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд – Карнобат, наказателен състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 41780 от 29.03.2017г. на директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,  с което на „Хенди-тел“ ЕООД с ЕИК 130547955 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ №54, представлявано от Н.Ф. за нарушение на чл. 114,ал.3 ЗЗП и на основание чл. 222а ЗЗП е наложена имуществена санкция  в размер на 500 лева.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :