РЕШЕНИЕ

 

154 / 12.10.2017г. ,                        град Карнобат

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                                  І граждански състав

На четвърти октомври                                                през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 117 по описа за  2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК: 200644029,представлявано от Александер  Викторов Грилихес — изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: град  София,ул. „Хенрик Ибсен" № 15, ет. 7,чрез юрисконсулт Г.С.Г., против Й.С.С., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** и настоящ адрес:*** за  признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите в размер на 500.00 лв.(петстотин лева) – главница;  лихва за забава - 213.27 лв. (двеста и тринадесет лева и двадесет и седем стотинки) от 30.08.2012 г. до 20.11.2016 година.

Ищецът претендира и направените по делото разноски в заповедното и настоящото производство.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника и в срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор, в който ответника заявява, че не оспорва иска нито по основание, нито по размер, т.е. на практика признава иска и заявява, че желае да бъде постановено решение в негово отсъствие.

С молба от 03.10.2017 г. процесуалният представител на ищцовото дружество прави искане за постановяване на решение по чл. 237 ГПК с оглед признанието на исковите претенции, като претендира разноски по представен списък по чл. 80 ГПК.

В съдебно заседание ответникът се явява и потвържава, че прави признание на иска.

Предвид изложеното, съдът намира, че в случая са налице всички кумулативно предвидени с чл. 237, ал. 1 ГПК предпоставки за постановяване на решение при признание на иска. Отсъстват пречките за постановяване на такова, предвидени с чл. 237, ал. 3 ГПК. В тази ситуация и на основание чл. 237, ал. 2 ГПК съдът е освободен от задължението да излага мотиви, като е достатъчно да се отбележи, че исковете се уважават и решението се основава на признанието на иска.

Предвид уважаването на исковите претенции, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът дължи на ищеца направените по делото разноски в общ размер от 500.00 лева /петстотин лева/, включващи разноските в настоящото производство в размер на 175.00 лв. и 325.00 лв. в заповедното производство.

 

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Й.С.С., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, че дължи  на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК: 200644029,представлявано от Александер  Викторов Грилихес — изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: град  София,ул. „Хенрик Ибсен" № 15, ет. 7,чрез юрисконсулт Г.С.Г. сумите в размер на 500.00 лв.(петстотин лева) – главница, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението до окончателното изплащане на вземането;  лихва за забава - 213.27 лв. (двеста и тринадесет лева и двадесет и седем стотинки) от 30.08.2012 г. до 20.11.2016 година.

ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***  да заплати на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК: 200644029, представлявано от Александер  Викторов Грилихес — изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: град  София,ул. „Хенрик Ибсен" № 15, ет. 7, чрез юрисконсулт Г.С.Г. сумата от 175.00 лева /сто седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, разноски в исковото производство.

ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** и настоящ адрес:*** да заплати на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК: 200644029, представлявано от Александер  Викторов Грилихес — изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: град  София,ул. „Хенрик Ибсен" № 15, ет. 7,чрез юрисконсулт Г.С.Г. сумата от 325.00 лв./триста двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, разноски в заповедното производство.

Решението  подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: