Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 12.10.2017г. до 12.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 987/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Р.Р. Д.Т.К.,
Д.О.Т.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 987/2016 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано въз основа на искова молба от Т.Р.Р. с правно основание чл.440 ГПК срещу Д.Т.К. и Д.О. Т.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на определението на страните.
В законна сила на 31.10.2017г.
2 Гражданско дело No 117/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Й.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.10.2017г.
В законна сила на 9.11.2017г.
3 АНД No 285/2017 Комисия за защита на потребителите ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 12.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 41780 от 29.03.2017г. на директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Хенди-тел“ ЕООД с ЕИК 130547955 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ №54, представлявано от Н.Ф. за нарушение на чл. 114,ал.3 ЗЗП и на основание чл. 222а ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.