Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 10.10.2017г. до 10.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 825/2014 ВЕЩНИ ИСКОВЕ З.Ш.А.,
А.М.А.
К.И.Х.,
З.Х.Х.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 10.10.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 825/2014 г. по описа на Карнобатски районен съд. ОСЪЖДА З.Ш.А., ЕГН ********** и А.М.А., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, чрез пълномощника им адв. З.Д.Б. да заплатят на К.И.Х., ЕГН ********** и З.Х.Х., ЕГН **********,*** направените от тях по делото съдебни разноски в размер на 185 лева.
В законна сила на 26.10.2017г.
2 Гражданско дело No 1128/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ К.И.С. А.Й.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.10.2017г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ окончателна заповед за защита на пострадалото лице К.И.С., ЕГН **********,*** , живуща *** срещу А.Й.Т.,*** и с адрес за призоваване на същия: град Карнобат, ул. Цанко Церковски № 20 , като НАЛАГА следните мерки за защита на пострадалото лице К.И.С.: 1. По чл. 5, ал. 1, т.1 от ЗЗДН – ЗАДЪЛЖАВА извършителя на домашно насилие А.Й.Т.,*** и с адрес за призоваване на същия: град Карнобат, ул. Цанко Церковски № 20 да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо К.И.С. , ЕГН ********** *** , живуща ***. 2. По чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗЗДН – ЗАБРАНЯВА на извършителя на домашно насилие А.Й.Т. да приближава на по – малко от 50 метра : - К.И.С. , ЕГН ********** *** , живуща *** - както и да приближава жилището в което същата живее с малолетните си деца Г. А. Т. и К. А. Т. ***; - както и да приближава местата за социални контакти и отдих на К.И.С. , ЕГН ********** *** , живуща *** за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. НАЛАГА на А.Й.Т.,*** и с адрес за призоваване на същия: град Карнобат, ул. Цанко Церковски № 20 административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лв. в полза на Държавата.
В законна сила на 20.10.2017г.
3 Гражданско дело No 1128/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ К.И.С. А.Й.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Заповед за защита от 10.10.2017г.
4 АНД No 217/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 196 от 08.04.2016г. на директора на РДГ Бургас, с което на Д.Д.П. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 257,ал.1,т.1 ЗГ във връзка с чл. 12б,ал.1,т.7 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.11.2017г.
5 АНД No 286/2017 РДГ Л.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.10.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1027 от 01.12.2016г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, в частта с която на Л.Д.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закон за горите и е постановено отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – 20 кубични метра дърва за огрев от дървесен вид дъб и цер, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба” от 2000 лева на 100лева. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1027 от 01.12.2016г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението - 1 брой товарен автомобил марка „КАМАЗ” с рег. № А 3193 МТ. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 1.11.2017г.
6 АНД No 288/2017 БАБХ Р.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ЗЖ 26 от 07.06.2017г. на директор на ОДБХ – Бургас, с което на Р.К.М. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.132,ал.1,т.3 от ЗВмД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.