Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 6.10.2017г. до 6.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 396/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ П.К.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.10.2017г.
НАЛАГА на обвиняемия П.К.А., ЕГН-********** за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 във вр. ал.1, т.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/лева. НАЛАГА на обвиняемия П.К.А., ЕГН-**********, на основание чл. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние обв. П.К.А., ЕГН-********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.09.2017 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
П.К.А.
В законна сила на 6.10.2017г.