Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.10.2017г. до 4.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 162/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Т.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 4.10.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Т.Н. , че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД парична сума в размер на 232, 54 лв. което задължение е по издадени фактури в периода от 21.03.2011 година до 25.10.2016 година , като същите представляват равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода през отчетен период по тези фактури 04.01.2011 година до 05.10.2016 година ,ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 232, 54 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 621 от 09.12.2016 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 959 / 2016 г . в КРС – 07.12.2016 година до окончателното изплащане на вземането , както и сумата от 325 лв. представляваща направените съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 959/ 2016 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК
2 НОХД No 390/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Б.Х.Е. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение. Предвид факта, че на обвиняемия е наложено наказание лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл.66 от НК, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Б.Х.Е., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-436 / 2016 г. по описа на РУ гр. Карнобат, № 1065/2016 г. по описа на РП Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
Б.Х.Е.
В законна сила на 12.10.2017г.
3 НОХД No 390/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Б.Х.Е. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.10.2017г.
НАЛАГА на обвиняемия Б.Х.Е., ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 2, вр. чл. 235, ал. 1 от НК, на основание чл. 235, ал. 2, вр. чл. 235, ал. 1 от НК, във вр. чл. 54, ал. 1 от НК наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по лекото наказание –глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.
Б.Х.Е.
В законна сила на 4.10.2017г.
4 НОХД No 391/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
М.А.М.
В законна сила на 4.10.2017г.
5 НОХД No 391/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.10.2017г.
НАЛАГА на обвиняемия М.А.М., ЕГН ********** за извършеното престъпление, на основание по чл. 345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, вр. ал. 2 и чл. 3 от Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, във вр. с чл.55, ал.2 от НК наказание ГЛОБА в размер на 350.00 /триста и петдесет/лева.
М.А.М.
6 НОХД No 394/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.10.2017г.
НАЛАГА на обвиняемата С.С.И., ЕГН:********** за извършеното престъпление, на основание чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал.1, от ЗТТСТИ, ”,§ 1., т. 4, т. 4г, т. 4д от Допълнителните разпоредби на ЗТТСТИ, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемата С.С.И., ЕГН **********, наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК.
С.С.И.
В законна сила на 4.10.2017г.
7 НОХД No 394/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
След одобряването споразумението между страните, съдът съобразно разпоредбата чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК се занима и с въпроса за вещественото доказателство по делото, а именно: 18 550,780 грама тютюн в насипно състояние, намиращи на съхранение при домакина на РУ- Карнобат, на основание чл.234, ал.3, вр. чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК следва да се отнеме в полза на държавата. Мотивиран от гореизложените съображения и на основание с чл.234, ал.3, вр. чл. 53, ал.1, буква „б” от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И : № ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство по делото, а именно: 18 550,780 грама тютюн в насипно състояние, намиращи на съхранение при домакина на РУ- Карнобат. НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - Бургас. След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати на РУ на МВР – гр. Карнобат, с оглед унищожаването на гореописаните, отнети в полза на Държавата веществени доказателства, което да бъде извършено на основание чл. 124, ал. 6 от ЗАДС под контрола на Митническите органи. След унищожаване на вещественото доказателство, препис от протокола да се изпрати на РС-Карнобат за прилагане по делото. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и като се съобрази, че изпълнението на наложеното на С.С.И., ЕГН **********, наказание от шест месеца лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И : № ОТМЕНЯ наложената на С.С.И., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 251/ 2017 г. по описа на РУ град Карнобат, пр.вх.№ 568/2017 год. на РП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.С.И.
В законна сила на 12.10.2017г.