Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 3.10.2017г. до 3.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1071/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 137/27.09.2017г., постановено по гр.дело № 1071/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, като на всякъде в решението вместо Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства се чете Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Решението подлежи обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
2 Гражданско дело No 1072/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 138/27.09.2017г., постановено по гр.дело № 1072/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, като на всякъде в решението вместо Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства се чете Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Решението подлежи обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
3 Гражданско дело No 1074/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 141/27.09.2017г., постановено по гр.дело № 1074/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, като на всякъде в решението вместо Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства се чете Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Решението подлежи обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
4 Гражданско дело No 1075/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 142/27.09.2017г., постановено по гр.дело № 1075/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, като на всякъде в решението вместо Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства се чете Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Решението подлежи обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
5 Гражданско дело No 1076/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 139/27.09.2017г., постановено по гр.дело № 1076/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, като на всякъде в решението вместо Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства се чете Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Решението подлежи обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
6 НОХД No 305/2017 Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.Д.Н. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 3.10.2017г.
Х.Д.Н.
На основание чл.157, ал.3 от НК вр. чл.2,ал.2 НК, вр.чл. 58а НК ОСЪЖДА Х.Д.Н. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 66,ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното му наказание за срок от три години.
Мотиви от 12.10.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.