Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.9.2017г. до 27.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1070/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА П.Г.Г. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
В законна сила на 7.10.2017г.
2 Гражданско дело No 1071/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА Ф.Я.Ч. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
3 Гражданско дело No 1072/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА С.Н.Т. с ЕГН **********в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
В законна сила на 2.11.2017г.
4 Гражданско дело No 1073/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА С.К.К. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
В законна сила на 7.10.2017г.
5 Гражданско дело No 1074/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА Д.Т.К. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
В законна сила на 2.11.2017г.
6 Гражданско дело No 1075/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА Д.Я.К. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
7 Гражданско дело No 1076/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА В.Я.Р. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
В законна сила на 2.11.2017г.
8 Гражданско дело No 1077/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.9.2017г.
НАСТАНЯВА К. Павлов Ф. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, за срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване пред Бургаскиски окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението да се изпрати препис до Дирекция "Социално подпомагане - гр. Карнобат и до Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Искра.
9 АНД No 326/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.Х.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.9.2017г.
ОтменяОТМЕНЯ наложената на обвиняемия С.Х.Х. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 19.10.2017г.
10 АНД No 326/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.Х.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 27.9.2017г.
С.Х.Х.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.Х.Х. с ЕГН **********, … от наказателна отговорност по чл. 354а, ал. 5, вр. чл. 354, ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-о от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал. 2, вр. чл. 30, вр. чл. 31, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, вр. Параграф 1, т. 11 и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, …, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 27.9.2017г.
В законна сила на 18.10.2017г.
11 ЧНД No 349/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.Н.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.9.2017г.
Р.Н.М.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Р.Н.М., едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 175/2017 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 3425/2015 г. на РС-Бургас, изменено с определение № 117 от 18.05.2017 г. на БОС постановено по ЧНД № 313/2017 г. по описа на БОС и потвърдено с определение № 125/17.07.2017 г. на Апелативен съд-Бургас, постановено по ВЧНД № 145/2017 г. с което наложеното наказание по НОХД № 3425/2015 г. на РС-Бургас – пробация е заменено с наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Р.Н.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Р.Н.М. от една година и шест месеца лишаване от свобода с допълнително ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Р.Н.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от една година и девет месеца лишаване от свобода.ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от една година и девет месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Р.Н.М. до момента наказание лишаване от свобода по ЧНД № 313/2017 г. по описа на ОС-Бургас, считано от 11.08.2017 г.
12 НОХД No 380/2017 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.9.2017г.
Обвиняемият И.С.С. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 29.04.2017г . около 23:45 ч. е влязъл в чуждо жилище -тераса на втори етаж на къща, находяща се в гр. Карнобат, ул. “Георги Кирков“ № 15 , като употребил за това ловкост - по водосточната тръба се покачил на неостъклена тераса на втори етаж и деянието е извършено нощем-престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. с ал.1 от НК. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия И.С.С., ЕГН-********** за извършеното престъпление по чл. 170, ал.2, вр. с ал. 1 от НК, на основание чл.170, ал.2, вр. с ал.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода . На основание чл.41, ал.6 от НК, чл.57, ал.1, т.2, буква “б“ от ЗИНЗС определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
И.С.С.
В законна сила на 27.9.2017г.
13 НОХД No 380/2017 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на И.С.С. ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-144/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
И.С.С.
14 НОХД No 381/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.М.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.9.2017г.
Обвиняемият И.М.М., ЕГН ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 11.09.2017 год. около 17:00 часа в гр. Сунгурларе, обл. Бургас, по улица „Индустриална” управлява МПС - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф 3” с рег. ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол 1,66 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” с фабричен № ARDN 0066 -престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия И.М.М., ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 2 от НК глоба от 100.00 /сто/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия И.М.М., ЕГН **********, на основание чл. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние обв. И.М.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 11.09.2017 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
И.М.М.
В законна сила на 27.9.2017г.