П Р О Т О К О Л

 

05.09.2017 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На пети септември две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ВЕСКА ХРИСТОВА…................................................

Прокурор................................П.И.........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..353......по описа за… 2017…година

На именното повикване в ..........................11.40................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.Г., редовно призован, се явява лично и с адв.К..*** се явява прокурорът И..

          ПРОКУРОРЪТ И.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

К.П.Г., ЕГН **********, ***.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. К.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.Г.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381, ал.6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. К.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. 1  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

          П.И.   ПРОКУРОР при Районна прокуратура гр. Карнобат

          ОБВИНЯЕМ:

          К.П.Г., ЕГН **********, ***

           ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. М.А.К., с ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***, упълномощена с пълномощно, приложено по делото.

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

1. Обвиняемият К.П.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 339, ал. 1 от НК, за това че на 22.08.2017 година в град  Карнобат, Бургаска област  *****държал огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка „Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, както и два броя патрони „B&P”, 12 калибър снарядени със сачми № 5/0 и един брой ловен патрон турско производство калибър 12, снаряден със сачми № 10/0, без да има за това надлежно разрешение, изискуемо съгласно чл. 50, ал.1 от ЗОБВВПИ.

2. Деянието е извършено виновно, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия К.П.Г. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя  наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

4. От престъплението не са причинени  имуществени вреди.

5. На основание чл. 53, ал. 2, б. "а", вр. ал. 1 от НК веществените  доказателства по делото – 3 броя патрони, унищожени при експериментална стрелба и огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, оставена на съхранение в Служба "КОС" при  РУ град Карнобат, се отнемат в полза на държавата.

6. Разноските  по делото  в размер на 79.68 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     ПРОКУРОР П.  И. -_______________________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. К. ___________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ К.П.Г.-__________________

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

          ОДОБРЯВА споразумението между страните по силата на което:

1. Обвиняемият К.П.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 339, ал. 1 от НК, за това че на 22.08.2017 година в град  Карнобат, Бургаска област  *****държал огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка „Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, както и два броя патрони „B&P”, 12 калибър снарядени със сачми № 5/0 и един брой ловен патрон турско производство калибър 12, снаряден със сачми № 10/0, без да има за това надлежно разрешение, изискуемо съгласно чл. 50, ал.1 от ЗОБВВПИ.

2. Деянието е извършено виновно, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия К.П.Г. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя  наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

4. От престъплението не са причинени  имуществени вреди.

5. На основание чл. 53, ал. 2, б. "а", вр. ал. 1 от НК веществените  доказателства по делото – 3 броя патрони, унищожени при експериментална стрелба и огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, оставена на съхранение в Служба "КОС" при  РУ град Карнобат, се отнемат в полза на държавата.

6. Разноските  по делото  в размер на 79.68 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал.1 от НПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 353/2017 година по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

          ОСЪЖДА К.П.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати направените по делото разноски в размер на 79.68 лева /седемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, която да се преведе по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР - Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия К.П.Г., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 05.09.2017 г., да заплати доброволно:

-  направените по делото разноски в размер на 79.68 лева /седемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, която сума да се преведе по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР - Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи по 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на всеки изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото -  3 броя патрони, унищожени при експериментална стрелба и огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, оставена на съхранение в Служба "КОС" при  РУ град Карнобат.

 

Предвид на това съдът

 

ОПРЕДЕЛИ: 

 

ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.339, ал.1 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - 3 броя патрони, унищожени при експериментална стрелба и огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, оставена на съхранение в Служба "КОС" при  РУ град Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

          След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на служба КОС при РУ МВР-Карнобат.

 

 

         

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на К.П.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: