Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 5.9.2017г. до 5.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 233/2017 МВР А.Н.А. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.9.2017г.
НП-изменено
В законна сила на 29.9.2017г.
2 НОХД No 353/2017 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.П.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 5.9.2017г.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.339, ал.1 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - 3 броя патрони, унищожени при експериментална стрелба и огнестрелно оръжие – един брой едноцевна ловна пушка Хакан”, 12 калибър, със сериен № 19, оставена на съхранение в Служба "КОС" при РУ град Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на служба КОС при РУ МВР-Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на К.П.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
К.П.Г.
В законна сила на 13.9.2017г.
3 НОХД No 353/2017 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.П.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 5.9.2017г.
На основание чл.339, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.
К.П.Г.
В законна сила на 5.9.2017г.