Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 31.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 324/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.М.Ш. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 31.8.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения А. М. Ш. … едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 149/2016 г., НОХД № 237/2016 г. и НОХД № 146/2017 г., всички по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения А.М.Ш. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода А.М.Ш. от две години лишаване от свобода с допълнително ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи общо наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения А.М.Ш. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода изтърпените от осъдения Ш. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, а именно: НОХД № 149/2016 г. и НОХД № 237/2016 г. двете по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал. 3 от НК присъединява към така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода наложеното на осъдения Ш. наказание глоба в размер на 400 лв. по НОХД № 149/2016 г. по описа на РС-Карнобат. ПОСТАНОВЯВА осъдения Ш. да изтърпи отделно наложеното му наказание от четири месеца лишаване от свобода по НОХД 147/2017 г. по описа на РС-Карнобат, при първоначален строг режим на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС.
А.М.Ш.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения А. М. Ш. … едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 149/2016 г., НОХД № 237/2016 г. и НОХД № 146/2017 г., всички по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения А.М.Ш. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода А.М.Ш. от две години лишаване от свобода с допълнително ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи общо наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения А.М.Ш. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода изтърпените от осъдения Ш. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, а именно: НОХД № 149/2016 г. и НОХД № 237/2016 г. двете по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал. 3 от НК присъединява към така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода наложеното на осъдения Ш. наказание глоба в размер на 400 лв. по НОХД № 149/2016 г. по описа на РС-Карнобат. ПОСТАНОВЯВА осъдения Ш. да изтърпи отделно наложеното му наказание от четири месеца лишаване от свобода по НОХД 147/2017 г. по описа на РС-Карнобат, при първоначален строг режим на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС.
В законна сила на 16.9.2017г.