Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 25.8.2017г. до 25.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 714/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Е.М.   Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 25.8.2017г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр.дело № 714/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд., като недопустимо.