Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.8.2017г. до 17.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 221/2007 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.К.К.,
В.К.В.
Л.С.К.,
И.С.К.,
А.И.М.,
М.В.У.,
В.Х.В.,
С.Х.Я.,
И.Л.К.,
М.Л.П.,
И.И.К.,
В.Н.Б.,
С.А.Г.,
Л.А.Л.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.8.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 221/2007 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 221/2007 г. по описа на Карнобатски районен съд.
2 ЧНД No 269/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Д.Ж.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.8.2017г.
Д.Ж.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Д.Ж.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул.”Арда” № 62, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, понастоящем в Затвора Бургас, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание от ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 284/2016 г., НОХД № 528/2016 г., НОХД № 39/2017 г., НОХД № 475/2016 г. и по НОХД № 31/2017 г., всички по описа на РС-Карнобат.НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения Д.Ж.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от три години и четири месеца лишаване от свобода.НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Д.Ж.С. от три години и четири месеца лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи общо наказание в размер на четири години и четири месеца лишаване от свобода.НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на осъдения Д.Ж.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от четири години и четири месеца лишаване от свобода.ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59 ал.1 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на четири години и четири месеца лишаване от свобода изтърпените от осъдения С. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, както и времето през което същият е бил задържан и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража“ по смисъла на НПК и ЗМВР, по смисъла на чл. 59 ал. 2 от НК.
В законна сила на 2.9.2017г.