Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 15.8.2017г. до 15.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 524/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.К. Д.К.А.,
М.С.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.8.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 524/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд.
2 Гражданско дело No 575/2017 Искове по СК - издръжка, изменение М.Н.К. Т.Х.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.8.2017г.
Мотивиран от гореизложеното , съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по настоящото гр.д. № 575/ 2017 г.- по описа на КРС по отношение на предявения иск от М. Ниязи Карнтхалеркойто иск с правно основание чл. 150 от СК е предявен срещу Т.Х.Ч. и с който иск ищцата М.К. моли съда да постанови решение с което да прекрати присъдената и дължима от нея ежемесечна издръжка в размер на 120 лв. , която тя следва да заплаща на същото си пълнолетно дете , сина й Т.Х.Ч. , учащ редовно обучение във висше учебно заведение , която е присъдена със съдебна спогодба одобрена по гр.д. № 184 / 2014 г. по описа на Районен съд , поради отпадане на основанията за изплащането и от страна на ищцата М.Н.К. , като недопустимо. ОСЪЖДА М. Ниязи К. да заплати на Т.Х.Ч. сумата от 300 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело.
В законна сила на 31.8.2017г.