Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 3.8.2017г. до 3.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 208/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.В.Ж. И.И.К. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 3.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на Д.Ж.Ж.,ЕГН-**********,***,чрез пълномощника си адвокат М. Христова, съществува вземане срещу И.И.К.,ЕГН-**********,***,за сумата 1500.00 лева главница,представляваща вземане по запис на заповед от 21.06.2016 година,ведно със законната лихва за забава върху главницата,считано от 23.08.2016 година до окончателното изплащане на вземането,за което е издадена заповед № 475/23.08.2016 година за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК,издадена по ч.гр.д. № 590/2016 година по описа на Районен съд - град Карнобат,до окончателното изплащане на задължението,както и за съдебно-деловодните разноски в размер общо на 213.00(двеста и тринадесет)лева, направени от него в образуваното по реда на чл.417 от ГПК заповедно производство по посоченото по-горе частно гражданско дело № 590/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА И.И.К.,ЕГН-**********,***,да заплати на Д.Ж.Ж.,ЕГН-**********,***,направените от него разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 590/2016 година по описа на РС-град Карнобат в размер общо на 213.00(двеста и тринадесет)лева,както и направените разноски по настоящото дело в размер на 300(триста) лева заплатено адвокатско възнаграждение и 32.55(тридесет и два лева и петдесет и пет ст.)лева внесена държавна такса и такса в полза на ЦКБ АД във връзка с извършване превода на посочената държавна такса или общо в размер на 332.55(триста тридесет и два лева и петдесет и пет ст.)лева,а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00 /десет/ лева,която сума следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
2 НОХД No 258/2016 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
И.Г.С. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Присъда от 3.8.2017г.
И.Г.С.
Мотиви от 3.8.2017г.