Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 28.7.2017г. до 28.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 327/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.С.Т. ПК СЕЯЛКА Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ на основание чл. 58, ал. 1 от Закон за кооперациите по иск, предявен от С.С.Т. с ЕГН ********** *** против ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе приетото по т.6 от дневния ред решение на общото събрание на ПК „Сеялка“, с.Лозарево, проведено на 24.03.2017г., а именно избор на Председател, Управителен и Контролен съвет, подгласници на ПК „Сеялка“ с.Лозарево и пълномощник на РКС Сливен. ОСЪЖДА ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе да заплати на С.С.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 400лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 328/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Х.П.Б. ПК СЕЯЛКА Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ на основание чл. 58, ал. 1 от Закон за кооперациите по иск, предявен от Х.П.Б. с ЕГН ********** *** против ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе приетото по т.6 от дневния ред решение на общото събрание на ПК „Сеялка“, с.Лозарево, проведено на 24.03.2017г., а именно избор на Председател, Управителен и Контролен съвет, подгласници на ПК „Сеялка“ с.Лозарево и пълномощник на РКС Сливен. ОСЪЖДА ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе да заплати на Х.П.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 400лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. Районен съдия: