Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.7.2017г. до 27.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 141/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Т.М.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 27.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.М.В. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2016 год. около 23.30 часа в община Карнобат, обл. Бургас, на третокласен път III 795+400 м. в посока от с. Драганци към гр.Карнобат, управлява МПС-лек автомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № А 8136АН с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда-а именно 2.31 на хиляда установено по надлежния ред с анализатор за алкохол-техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабричен № ARSM 0094, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязло в сила споразумение № 125/04.12.2015 год. по НОХД 434/2015 год. по описа на Районен съд гр. Карнобат, поради което и на основание чл.343б, ал.2 вр.ал.1 от НК го осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да се изтърпи при първоначален „общ” режим, както и на наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. ПРИЗНАВА подсъдимия Т.М.В. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2016 год. около 23.30 часа в общ.Карнобат на третокласен път III 795+400 м. в посока от с. Драганци към гр.Карнобат, управлява МПС-лек автомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № А 8136АН,без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство и в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 15-0282-000436/29.11.2015 год. на Иван П.И.-***, влязло в законно сила на 15.03.2016 год., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК го осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да се изтърпи при първоначален „общ” режим, както и на наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на Т.М.В., със снета по делото самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду двете наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим режим, както„ГЛОБА“ в размер на 500лв . ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 68,ал.1 НК наказанието по НОХД № 434/2015г. по описа на РС- Карнобат в размер на шест месеца лишаване от свобода да се изтърпи изцяло и отделно от наказанието по настоящата присъда. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия Т.М.В., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на КРС разноските по делото в размер на 276лв. Присъдата подлежи на обжалване и/или протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Т.М.В.
На осн. чл.343б, ал.2 вр.ал.1 от НК го осъжда подс.Т.М.В. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да се изтърпи при първоначален „общ” режим, както и на наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. На осн. чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК го осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да се изтърпи при първоначален „общ” режим, както и на наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. НАЛАГА на осн.л. 23, ал. 1 НК на Т.М.В., едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду двете наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим режим, както„ГЛОБА“ в размер на 500лв . ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 68,ал.1 НК наказанието по НОХД № 434/2015г. по описа на РС- Карнобат в размер на шест месеца лишаване от свобода да се изтърпи изцяло и отделно от наказанието по настоящата присъда.
Мотиви от 28.7.2017г.
2 НОХД No 175/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.Н.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
На осн. чл.196, ал.1 т.1; във вр.чл.194, ал.1; във вр.чл.29 ал.1 бук «б» от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Р.Н.М. се определя наказание: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в Затвор при първоначален „строг“ режим. На основание чл. 55,ал.3 НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „конфискация“.
Р.Н.М.
На осн. чл.196, ал.1 т.1; във вр.чл.194, ал.1; във вр.чл.29 ал.1 бук «б» от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Р.Н.М. се определя наказание: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в Затвор при първоначален „строг“ режим. На основание чл. 55,ал.3 НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „конфискация“.
В законна сила на 27.7.2017г.
3 АНД No 265/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.А. с ЕГН ********** е роден на ***г***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че от 07.01.2017г. до м. юни 2017г. в гр.Карнобат, кв. Люляците №131,като пълнолетен,без да е сключил граждански брак,живял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст-Цветелина Сашева Дичева с ЕГН ********** ***, поради което и на основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд
С.А.А.
На основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
Мотиви от 27.7.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
4 НОХД No 287/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.Х.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
М.Х.Х.
На осн. чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, на три месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 190.00лв. /сто и деветдесет лева/. На основание чл.66 от НК се отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години, от влизане в сила на споразумението. На основание чл.343г във връзка с чл.343б ал.1 от НК и чл.37 ал.1 т.7 от НК, обв.М.Х. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от шест месеца, от влизане в сила на споразумението, като на основание чл.59 ал.4 от НК се зачита времето, през което за същото деяние същият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 15.07.2017 г.
В законна сила на 27.7.2017г.
5 НОХД No 289/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Г.И.,
Т.Д.С.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
С.Г.И.
На осн.чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. І-во, т. 4 предл. ІІ-ро и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал.1, б. “б” от НК,на обв. С.Г.И. при усл.на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл. 57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване. На осн. чл.58, т.2 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор или затв. общежитие от закрит тип . На основание чл. 55,ал.3 НК предвиденото кумулативно наказание „конфискация“ не се налага. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което обвиняемия С.Г.И. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”,
Т.Д.С.
На осн.чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. І-во, т. 4 предл. ІІ-ро и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал.1, б. “б” от НК,на обв. Т.Д.С. при усл.на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл. 57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване. На осн. чл.58, т.2 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор или затв. общежитие от закрит тип . На основание чл. 55,ал.3 НК предвиденото кумулативно наказание „конфискация“ не се налага. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което обвиняемия Т.Д.С. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”,
В законна сила на 27.7.2017г.
6 НОХД No 290/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
Ю.И.Й. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
Ю.И.Й.
На осн.чл.211, вр.чл.210, ал.1, т.1, вр.чл.209, ал.1, вр.чл.29 ал.1, буква „А“ от НК. на обвиняемия Ю.И.Й. при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн.чл. 57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.58,т.2 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК на Ю.И.Й. не се налага кумулативно предвиденото наказание „конфискация“. На осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което обвиняемия Ю.И.Й. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”,
В законна сила на 27.7.2017г.
7 НОХД No 293/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.А.И.,
М.Г.К.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.7.2017г.
Р.А.И.
На осн.чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5, вр.чл. 194, ал. 1 от НК.при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият Р.А.И. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
М.Г.К.
На осн.чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5, вр.чл. 194, ал. 1 от НК.при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият М.Г.К. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
В законна сила на 27.7.2017г.