Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 25.7.2017г. до 25.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 61/2017 БАБХ АЛЕКСАНДРА -2014 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 25.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № КХ 97/05.12.2016 година на председателя на директора на ОБДХ-Бургас,с което на жалбоподателя "Александра" ЕООД,ЕИК - 203096246,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,Област Бургас,ул."Алекси Нейчев" № 14,представлявано от Й.Д.Г.,е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева на основание чл.42,ал.2 от Закона за храните,във връзка с извършеното от него нарушение разпоредбата на чл.12 също от Закона за храните. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила на 12.8.2017г.
2 АНД No 149/2017 МВР Д.Д.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 25.7.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно постановление № 17-0282-000046/08.02.2017 година на началника на РУП към ОДМВР-град Бургас,РУ-град Карнобат,с което на жалбоподателя Д.Д.К.,ЕГН-**********,***,Община Казанлък,ул."8-ми март" № 37А, са наложени наказанията както следва : на основание чл.183,ал.4,т.7,предложение "първо" от ЗДвП -“глоба”в размер на 50 във връзка с нарушение нормата на чл.137А,ал.1 също от ЗДвП,на основание чл.181,ал.1 от ЗДвП-"глоба" в размер на 50 лева за нарушение разпоредбата на чл.147,ал.1 също от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП-"глоба" в размер на 20 лева, във връзка с нарушение нормата на чл.139,ал.2,т.3 също от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП -"глоба" в размер на 20 лева за нарушение нормата на чл.139,ал.2,т.2 от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП-"глоба" в размер на 20 лева за нарушение нормата на чл.157,ал.8 също от ЗДвП,като освен това са му отнети на основание Наредба Із-2539 на МВР и 12 контролни точки. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0282-000046/08.02.2017 година на началника на РУП към ОДМВР-град Бургас,РУ-град Карнобат,в частта му с което на жалбоподателя Д.Д.К.,ЕГН-**********,***,Община Казанлък,ул."8-ми март" № 37А,са наложени административните наказания-“глоба”в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП във връзка с нарушение разпоредбата на чл.104А от ЗДвП,и “глоба” в размер на 30 лева на основание чл.183,ал.3,т.6,във връзка с чл.6,т.1,предложение “четвърто” от ЗДвП. ОСЪЖДА Д.Д.К.,ЕГН-**********,***,Община Казанлък,ул."8-ми март" № 37А,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-изменено
3 ЧНД No 243/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.А.П. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 25.7.2017г.
М.А.П.
На основание чл.25,ал.4,във връзка с ал.1,във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения М.А.П.,ЕГН-**********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,най-тежкото наказание измежду определените му по н.о.х.д. № 115/2014 година,н.о.х.д. № 320 / 2014 година и по н.о.х.д. № 355/2014 година -трите по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно -1(една)година лишаване от свобода. На основание чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС определя на осъдения М.А.П. първоначален "общ"режим на изтърпяване наложеното му наказание от една година лишаване от свобода.На основание чл.25,ал.2 от Нк приспада изтърпяното от осъдения М.А.П. наказание по посочените по-горе негови три присъди по н.о.х.д. № 115/2014 година,н.о.х.д. № 320 / 2014 година и по н.о.х.д. № 355/2014 година -трите по описа на Районен съд-град Карнобат. Оставя без уважение предложението на районния прокурор за определяне общо наказание на осъдения М.А.П. по присъдите му по н.о.х.д. № 414/2014 година и по н.о.х.д. № 410 /2016 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат,като неоснователно(респективно-като недопустимо).
В законна сила на 10.8.2017г.