Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 24.7.2017г. до 24.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1062/2016 Павлов иск СЕЛИГЕР ООД Е.С.Ж.,
К.М.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 24.7.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо „Селигер” ООД с ЕИК 201474149 със седалище гр.Бургас, ул. „Вардар“№51, ет.2 договор за замяна, сключен на 03.12.2015г. с нотариален акт за замяна на недвижими имоти №138,том V, рег.№3857,н.д.№677 на нотариус с №570 на НК, по силата на който Е.С.Ж. с ЕГН ********** *** прехвърля на К.М.А. с ЕГН ********** *** притежаваните от нея 1/2ид.ч. от правото на собственост върху следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Сан Стефано, общ.Карнобат, а именно: 1. нива с площ от 3.067дка, девета категория, в местността „Таламбаза“, съставляваща имот с №019199 по плана за земеразделяне на землището на с.Сан Стефано при граници и съседи: №019198, №019132, №019180, №019134. Право на преминаване за имот №019198 и №019197; 2. Нива с площ 9.200дка, девета категория, в местността „Таламбаза“, съставляваща поземлен имот №019134 по плана за земеразделяне на землището на с.Сан Стефано при граници и съседи:№019197, №019198, №019199, №019180, №019135, №019182, №019137 срещу телевизор марка JVC №J15011455612450, вид на продукта LT-40V543LED, наименование LCD TV #JVCLT-40V543 по предявен от “Селигер” ООД с ЕИК 201474149 със седалище гр.Бургас, ул. „Вардар“№51,ет.2 против Е.С.Ж. с ЕГН ********** и К.М.А. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД. ОСЪЖДА Е.С.Ж. с ЕГН ********** и К.М.А. с ЕГН ********** *** да заплатят на „Селигер” ООД с ЕИК 201474149 със седалище гр.Бургас, ул. „Вардар“№51,ет.2 сумата от 810лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на К.М.А. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 12.8.2017г.