РАЗПОРЕЖДАНЕ 698/21.7.2017г.

                                                    Гр.Карнобат

 

Днес, 21.07.2017г., Мариела Иванова, съдия-докладчик по НЧХД №242/2017г. по описа на КРС, след като се запознах с тъжбата Д.Т.Д., с която се повдига обвинение против Р.Н.Д. за престъпление по чл.147, ал.1 НК намирам, не са налице законовите предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

Това е така, тъй като в обстоятелствената част на тъжбата тъжителят задължително следва да посочи фактите, които обуславят съставомерността на деянието(ята) и участието на подсъдимия в осъществяването им – аргумент от чл.81, ал.1, изр.1 от НПК. В тъжбата тъжителят твърди, че Д. е разгласила за него позорни обстоятелства и му е преписала престъпление пред различни институции с различни твърдения. Тъжителят е посочил четири институции-РУП Айтос и РП -Айтос (без посочване на номер и година на преписка), РС- Поморие (две граждански дела) и КРС (едно гражданско дело). Липсва яснота пред коя институция какви позорни обстоятелства е разгласила подсъдимата и какви престъпления му е преписала (конкретните изрази, за които се твърди, че са изречени от подсъдимата и се инкриминират). Липсва посочване на дата на извършване на отделните деяния. Действително в една от молбите си страната посочва, че не може да ги посочи, а да се изискат делата. Дори да се игнорира факта, че по три от посочените дела тъжителят е страна и е могъл да извърши справка кога и по какъв начин са разпространени твърденията, то следва да се има предвид, че за две от институциите- РУП Айтос и РП –Айтос, липсва яснота какво следва да се изиска. 

Предвид констатираното до молителя бе изпратено указание да отстрани констатираните недостатъци в 7-дневен срок. Съобщението е получено лично от тъжителя на 04.07.2017г. До настоящия момент констатираните недостатъци в тъжбата не са отстранени.

Мотивиран от горното съдията-докладчик

 

                                              

Р  А З П О  Р Е Д И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.4, т.2 НПК наказателното производство по НЧХД № 242/2017г. по описа на КРС

Настоящото разпореждане подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от съобщаването му.

 

                                               Районен съдия: