Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                        № 93 / 21.7.2017 г.

 

                                     град Карнобат.21.07.2017 година

 

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,……колегия,в публичното си заседание на

двадесет и  първи юли две хиляди и седемнадесета година в състав  :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                  2.

 

при секретаря Галина Милкова и в присъствието на прокурора………, като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 238 по описа за 2017 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

    С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 07.06.2017 година е направено предложение обвиняемият Н.И.С.,ЕГН-**********,***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че на 04.06.2017 година около 21.40 часа в град  Карнобат,на ул. "Димитър Благоев" до дом № 16 по посока от ул."Клисура"  към ул."Руси Дянков"  управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф ” с рег. № " А  85 66 КС", след употреба на наркотични вещества, а именно: коноп /канабис, марихуана /,установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с фабр.№ 8325554- престъпление по чл.343 б ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прeкурсорите.

     Обвиняемият посредством изпратената по пощата писмена молба от защитника му признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

    Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

    По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

   На 04.06.2017 година  свидетелите Недко Александров Христов и Илиян Христов Димитров- служители в РУ- Карнобат били на смяна за времето от 20.00 часа на 04.06.2017 година до 08.00 часа на 05.06.2017 година. Около 21.40 часа, движейки се по ул. "Димитър Благоев" в посока площад "Героите" решили да спрат за проверка лек автомобил марка "Фолксваген Голф" с рег. № "А 85 66 КС" пред дом № 16 на посочената по-горе улица. При извършената проверка се установило,че автомобила се управлява от обвиняемия Н.И.С..Освен водача,в автомобила  пътувала и свидетелката Десислава Пламенова Манолова. При извършената проверка на документите на водача и документите на автомобила,служителите на полицията забелязали,че  водача на автомобила е притеснен.Това негово поведение накарало свидетеля Димитров да му извърши проверка с техническо средство за употреба на алкохол.На място била извършена проверка за алкохол,която била отрицателна.Обвиняемият С. бил поканен от служителите на полицията в сградата на РУ- Карнобат, където да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества.В сградата на РУ- Карнобат, обвиняемият С.  бил изпробван за употреба на наркотични вещества с техническо средство "Drаger Drug Check 3000", с фабричен № 8325554. Резултата от направената проверка  бил положителен, като техническото средство  отчело, че обвиняемият С. управлява моторно превозно средство след употреба на марихуана. Чекът  отразил контролна линия на наркотично вещество със съдържание на ТНС/тетрахидроканабинол/. Свидетелят Димитров съставил талон за медицинско изследване № 0129929 на името на обвиняемия Н.И.С., но същия  отказал да го получи. Отказа му  бил удостоверен от свидетеля Христов.      След това обвиняемият  С.  бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа.

    От така изложената по-горе фактическа обстановка е безспорно, че с деянието си обвиняемият Н.И.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343б,ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прeкурсорите.

Приложение № 1 - Списък I - " Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН/, вр. Параграф 1, т. 11 от ЗКНВП : “ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ”,  чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗКНВП: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат“, чл. 3, ал. 2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския свет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1. Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ и Параграф 1, т. 11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“, установено с техническо средство "Drаger Drug Check 3000", с фабричен № 8325554.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл.343б,ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се предвижда наказание лишаване от свобода за срок  от една до три години и глоба от 500 лева до 1500 лева.От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият С. е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.По делото няма данни същият да е имал регистрирани противообществени прояви,да са му налагани санкции от какъвто и да било характер,нито пък да са постъпвали оплаквания от него.При това същият е трудово ангажиран. 

    Ето защо съдът счете,че обвиняемият Н.И.С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в минималния размер,предвиден в нормата на чл.78а от НК,а именно : 1000,00 лева.

    По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

    За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия С. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка,изразени пред органите по разследване.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

 

                                 Р     Е     Ш     И :

 

       ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.С.,ЕГН-**********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 04.06.2017 година около 21.40 часа в град  Карнобат,на ул. "Димитър Благоев" до дом № 16 по посока от ул."Клисура"  към ул."Руси Дянков"  управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф ” с рег. № " А  85 66 КС", след употреба на наркотични вещества, а именно: коноп /канабис, марихуана /,установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с фабр.№ 8325554,което му деяние представлява престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прeкурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

    ОСЪЖДА Н.И.С.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

    НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му  на обвиняемия и  на районния прокурор.

   След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническото средство „Dreger Drug Chek“ с фабр.№ 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :