Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 20.7.2017г. до 20.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 144/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Ж.Й. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника В.Ж.Й. с ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД с ЕИК 130460283 съсседалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в размер на 547.59лв. (петстотин четиридесет и седем лева и 59 ст.) незаплатена далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва върху главницата от 547.59 лева, считано от датата на подаване на заявлението, а именно - 15.12.2016 година, до изплащане на вземането. ОСЪЖДА В.Ж.Й. с ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД с ЕИК 130460283 съсседалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 сумата от 205.00 лева, представляващи държавна такса по настоящото производство. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
В законна сила на 20.7.2017г.
2 Гражданско дело No 402/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.И.С. А.С.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.И.С. с ЕГН ********** *** против А.С.М. с ЕГН **********,*** да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземане в размер на на 749.43 лева /седемстотин четиридесет и девет лева и четиридесет и три стотинки/, ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаването на заявлението в съда 27.02.2017 г. до окончателното изплащане на вземането ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Н.И.С. с ЕГН ********** *** за заплащане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 ЧГД No 473/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД А.П.А.,
Ц.П.А.,
С.П.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 20.7.2017г.