Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 18.7.2017г. до 18.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 917/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от Потребителна кооперация „НАРКООП” гр.Карнобат с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 6, представлявана от председателя Стефка Тодорова Костова против Община Карнобат с ЕИК 000057026 със седалище гр.Карнобат, бул.“България„ №12, представлявана от кмета Г.Д.,*** не е собственик на недвижим имот, находящ се в с.Аспарухово, общ.Карнобат, а именно терен с площ от 503кв.м.,за който е отреден УПИ № IX за „хоремаг“ от кв.9 по действащия ЗРП на селото, целия с прострнаство от 690кв.м. или 503/690ид.ч. от УПИ, при граници: изток и юг- улици, север УПИ № VIII—123 и запад УПИ VII-124, заедно с построената в този терен масивна едноетажна търговска сграда- със застроена площ от 197кв.м., съдържаща: 1.магазин за хранителни и нехранителни стоки с площ 95кв.м., състоящ се от търговска зала и склад; 2. Пивница от 102кв.м., състояща се от търговска зала, кухненски блок и склад. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „НАРКООП” гр.Карнобат с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 6, представлявана от председателя Стефка Тодорова Костова да заплати на Община Карнобат с ЕИК 000057026 със седалище гр.Карнобат, бул.“България„ №12, представлявана от кмета Г.Д. сумата от 650лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Потребителна кооперация „НАРКООП” гр.Карнобат с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 6, представлявана от председателя Стефка Тодорова Костова за присъждане на сторените от нея съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
2 Гражданско дело No 319/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД ОБЩИНА ГР.СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с ЕИК000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано“№5, представлявано от Н.Ч. и К.Р. искова претенция с правно основание чл. 410 КЗ да се осъди ответникът Община Сунгурларе, с ЕИК 000057250 със седалище и адрес на управление гр.Сунгурларе, ул.“Георги Д.“№2 да му заплати сумата от 185.89, представляваща изплатено обезщетение по щета № 4704151622933, ведно със законната лихва от предявяване на иска -03.04.2017г. до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.
3 АНД No 194/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 146/10.04.2017г. на Началник Митница Бургас, с което на „СИС ИДУСТРИЙС“ ООД с ЕИК 040275584 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Джеймс Баучър“ №77, ет.2, офис 2 за нарушение на чл. 64,ал.4 ЗАДС и на основание чл. 121,ал.1 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
4 АНД No 221/2017 РДГ С.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 18.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 277/11.05.2017 година на директора на Държавно горско стопанство-град Бургас,с което на С.С.С.,ЕГН-**********,***,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.84,ал.2 от ЗЛОД,лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл.94,ал.1 от същия закон ,а на основание чл. 95, ал.1от ЗЛОД е отнета вещта,принадлежаща на нарушителя и послужила за извършване на нарушението,а именно-ловно оръжие,марка "ИЖ",№ 012764,успоредка 12калибър и два броя ловни патрони. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила на 5.8.2017г.