Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.7.2017г. до 17.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 110/2017 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела   SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 17.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 110/2017 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ДА СЕ ИЗГОТВИ удостоверение за връчване на документа съгласно приложение І от Регламент (ЕО) № 1393/2007 година на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи”) и за отмяна на Регламент (ЕО) N 1348/2000 година на Съвета (ОВ,L 324/79 от 10.12.2007г.)”, препис от което и от приложение ІІ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към настоящото дело. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на предаващия орган оригиналите на приложение І и приложение ІІ,както и две копия от удостоверението за връчване. Настоящото определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ : Уважава
В законна сила на 17.7.2017г.
2 АНД No 157/2017 КАТ Л.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000046 от 09.03.2017г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, в ЧАСТТА, с която на Л.Г.Б. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 103 ЗДвП и на основание чл. 175,ал.1,т.3,ал.1 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от четири месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22-0000046 от 09.03.2017г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, в ЧАСТТА, с която на Л.Г.Б. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 100,ал.1,т.1 ЗДвП и на основание чл. 183,ал.1,т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.8.2017г.