Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 13.7.2017г. до 13.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 41/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 13.7.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Славена 2008 ЕООД с ЕИК 200002705 със седалище и адрес на управление село Чубра , Община Сунгурларе , обл. Бургаска, представлявано от Д.Д.М. – Управител на дружеството, че същото дружество дължи на Виста Агро ЕООД с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр. гр. Айтос , обл. Бургаска, Щерю Русев № 1, представлявано от Валентин Михайлов Недев – Управител на дружеството , същото дружество и със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр. Айтос ул. Цар Освободител № 9 – чрез адв. Д.И. следните суми : главница в размер на сумата от 6 091, 06 лв. представляваща продадена стока - семена и препарати, осчетоводена с фактура № ********** от 18.08.2012 г., както и сумата от 2321, 14 лв. представляваща мораторна лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 21.02.2013 година до 20.11.2016 година и за които е издадена съответната заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 831 / 2016 г. по описа на Районен съд Карнобат , както и законната лихва върху главницата , начиная от 21.11.2016г. до окончателното й изплащане , както и сумата от 693, 25 лв. представляваща направените съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 831/ 2016 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК
2 НЧХД No 143/2017 Обида и квалифицирана обида И.Г.И. Х.Т.Н. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 13.7.2017г.
Х.Т.Н.
ПРИЗНАВА подс. Христинка Т. Н. ЗА ВИНОВНА в това, че на 08.11.2016г. в с.Завет казала нещо унизително за честта и достойнството на И.Г.И. - престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, като постр.И.Г.И. веднага е отвърнал с обида, поради което на основание чл. 146, ал. 2 от НК, НЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ на подс. Христинка Т.Н..
Мотиви от 2.8.2017г.
В законна сила на 29.7.2017г.
3 АНД No 267/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.Я.Я. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 13.7.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Н.Я.Я.,ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.06.2017 година около 13.50 часа в град Карнобат на бул“България“, до хотел „Карнобат“, по посока от ул.“Аспарух“ към бул.“Москва“,управлявал МПС-мотопед марка „PIAGGIO“,модел „TYPHOON“ без регистрационни табели,с номер на рама LBMC 4810000006479, което не е регистрирано по надлежния ред-престъпление по чл. 345, ал.2 от НК,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А,ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00(хиляда) лева. ОСЪЖДА Н.Я.Я.,ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5,00(пет) лева,представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за районния прокурор и обвиняемия. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Н.Я.Я.
Мотиви от 13.7.2017г.
В законна сила на 29.7.2017г.