Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 86 / 12.7.2017г. , град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 246 по описа за 2017 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  Р.С.Е. ЕГН ********** ***, за извършено от него престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък I - " Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, вр. Параграф 1, т. 11 от ЗКНВП, с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият Е., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание, признава, че е извършил престъплението в което е обвинен и моли за наказание в най-минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 11.06.2017 г. свидетелите Недко Александров Христов, Желю Минчев Фотев  и Иванка Тодорова Ненова - служители в РУ- Карнобат са били на смяна за времето от 08  до 20 часа. Около 18.35 часа, те са получили сигнал за автомобил и лицата в него, които вероятно държат наркотични вещества. На булевард Девети септември служителите на полицията са забелязали автомобила Фолксваген Голф с рег. № А1217МА. Настигнали са автомобила и пред дом № 23 и са подали светлинен и звуков сигнал. Автомобила е спрял и свидетелите са установили, че в същия пътуват две лица. При извършената проверка се е оказало, че водачът на автомобила не носи в себе си документи. В автомобила като пътник е бил Жан Веселинов Железов, който е представил лична карта. При извършената проверка за водача, чрез дежурната част в РУ- Карнобат се е оказало, че това е обвиняемият Р.С.Е. ***. Свидетелството на Е. е било отнето по реда на ЗДвП. Автомобила, който е управлявал обвиняемият Е. е собственост на  Мирослав Веселинов Железов и не е бил обявяван за издирване. При извършване на проверката служителите на полицията са забелязали,че  водача на автомобила е притеснен и е започнал да нервничи.  Това негово поведение е накарало свидетелят Фотев да му извърши проверка с техническо средство за употреба на алкохол. На място е била извършена проверка за алкохол в издишания въздух с Алкотест 7410 с фабр. № ARSM 0094, който отчел 0,00 промила.  След приключване на проверката за алкохол, водачът на автомобила - обвиняемия Е. е бил конвоиран до  Сектор Пътна полиция при ОДМВР- Бургас, за да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества. При извършената проверка с техническо средство  Drаger Drug Test 5000 с фабричен № ARAM0005 е било установено, че  обвиняемият Е. управлявал моторно превозно средство след употреба на коноп /канабис, марихуана/. Теста е отразил позитивен резултат за употреба на наркотично вещество със съдържание на ТНС/тетрахидроканабинол/.  Свидетелят Фотев е съставил талон за медицинско изследване № 0001489 на името на обвиняемия Р.С.Е., но същия е отказал да даде кръв за изследване. След това обв. Е. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа.

      Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият Р.С.Е. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343 б, ал. 3 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 - Списък I - " Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, вр. Параграф 1, т. 11 от ЗКНВП, като на 11.06.2017 г. около 18:40 часа в град Карнобат, на бул. Девети септември пред дом № 23 управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № А 12 17 МА, движещ се в посока от улица Христо Смирнески  към ул. Ивайло, след употреба на наркотично вещество, а именно: коноп /канабис, марихуана/, представляващ високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/:“ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина.”,  чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат“, чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския свет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП: „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“, установено с техническо средство Drаger Drug Test 5000 с фабричен № ARAM0005.

       Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъпление по чл.343б, ал.3 от Наказателния кодекс се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

         С оглед на установената фактическа обстановка и изложеното по-горе, съдът намира, че са налице кумулативните условия за освобождаване на обв. Е. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно: за извършеното престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Не са причинени имуществени вреди от престъплението, подлежащи на възстановяване. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, раздел ІV на НК. 

При определяне на наказанието “глоба”, съдът съобрази признанието на вината направено от обв. Е. в досъдебното производство, съдействието му за изясняване на фактическата обстановка, изразеното съжаление и критично отношение към извършеното. При определянето на наказанието съдът се съобрази и с младата възраст на обв. Е., както и с факта, че същият е трудово ангажиран. С оглед на така изложените обстоятелства, съдът определи наказанието в размер към минималния, посочен в чл. 78а, ал.1 от НК, а именно  хиляда лева, като прие, че подобен размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него и при индивидуализацията му се съобрази с посочените обстоятелства.

Разпоредбата на чл. 343г от НК задължава съдът във всички случаи на деяние по чл. 343б от НК да прилага разпоредбата на чл. 37, ал.1, т.7 НК - лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. С приложението на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на обв. Е. действително се открива възможност за прилагане на разпоредбата на чл. 78а, ал.4 НК, съгласно която съдът може да наложи административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години или да не наложи такова наказание. Съдът намира, че с оглед по-високата обществена опасност на извършеното деяние и все по-широкото разпространение на престъпленията по  чл. 343б, ал.3 от НК, за да се изпълнят целите както на индивидуалната, така и на генералната превенция, на обвиняемия Е. следва да се наложи административно наказание лишаване от право да управлява МПС в границите на установения в чл. 16 от ЗАНН размер, а именно лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца. Този срок според съда ще е достатъчен, за да окаже превъзпитаващо и превантивно въздействие върху обвиняемия. На основание чл. 59, ал.4 НК времето, през което обв. Е. е бил лишен от това право по административен ред следва да се приспадне при изтърпяването на това наказание.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т.1 НПК, Карнобатският районен съд

 

Р      Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА Р.С.Е. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2017 г. около 18:40 часа в град Карнобат, на бул. Девети септември пред дом № 23 управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № А 12 17 МА, движещ се в посока от улица Христо Смирнески  към ул. Ивайло, след употреба на наркотично вещество, а именно: коноп /канабис, марихуана/, представляващ високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/:“ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина.”,  чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат“, чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския свет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП: „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“, установено с техническо средство Drаger Drug Test 5000 с фабричен № ARAM0005 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,  поради което и на основание  чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

         НАЛАГА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Р.С.Е. с ЕГН **********, административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият Р.С.Е. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.06.2017 година.

ОСЪЖДА Р.С.Е. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: