Р Е Ш Е Н И Е 104/12.7.2017г.

гр. Kарнобат

 

KАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав

             Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско дело №48 по описа за 2017година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод предявена от  Д.П.Ч. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета на общината Г.Д.. В исковата молба се твърди, че със заповед № РД-742/25.11.2016г. на кмета на община Карнобат й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено трудовото й правоотношение за длъжността „Главен специалист“ в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат. Твърди се, че заповедта е издадена в нарушение на чл. 193,ал.1 КТ, тъй като не са били оценени посочените доказателства и не е обсъдено обяснението й, тъй като работодателят е обсъдил само „формално“ дадените от нея обяснения. Според твърдението в молбата ищцата е предала писмените си обяснения на 28.11.2016г. около 17.05часа, а заповедта й е връчена около 17.15часа. Твърди се още, че издадената заповед е незаконосъобразна, тъй като не е мотивирана съгласно изискванията на чл. 195,ал.1 КТ. Налице е явно несъответствие между фактическата обстановка, описана в заповедта и приложените норми от закона, както и не е определено точно какви „други тежки нарушения на трудовата дисциплина“ е извършила. В заповедта са посочени две правни норми чл. 190,ал.1,т.7 КТ и чл. 187,т.3 КТ, но не е описано както точно е нарушила трудовите си задължения.Двете равни норми са за самостоятелни нарушения и при издаването на заповедта не е ясно кое точно нарушение е довело до налагане на това дисциплинарно наказание. Твърди се още, че ищцата не е извършила вмененото й нарушение, тъй като издадените от нея скици са извадки от ПУП и след изготвянето им те са проверени и приподписани от прекия й ръководител. Според ищцата не става ясно и коя точка на чл. 31 от Наредба №3/28.04.20005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е нарушила и в какво се състои нарушението й. Съгласно молбите на собствениците е изготвила скици на притежаваните от тях имоти съгласно ПУП-план за регулация на територията. Така издадените скица са издадени на основание документи за собственост, в които имотът на молителите е описан като незастроен и представляват извадка от ПУП, а не от кадастралния план и кадастралните регистри. Именно поради това няма законово задължение за нанасяне на сгради, хоризонтали, координати и др. Предвид изложеното е направено искане на основание чл.344, ал.1 т.1 и т.2 КТ да се признае уволнението на ищцата за незаконно и се отмени заповед № РД – 742/25.11.2016г. кмета на община Карнобат, с което е прекратено ТПО на ищцата на основание  чл.188, ал.3 от КТ се възстанови ищцата на заеманата преди уволнението длъжност; да се осъди община Карнобат да й заплати обезщетение по чл.225, ал.2 от КТ за оставане на ищцата без работа за периода от 26.11.2016 г. до 25.05.2017 г.  в размер на 3152.01 лева. Представя и ангажира доказателства.

В с.з. ищецът е изменил иска си по чл. 344,ал.1, т.3 КТ вр. чл.225, ал.2 от КТ като го е намалил на сумата от 3 133.28лв., като поддържа предявените искове.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът е оспорил твърденията в исковата молба като е посочил, че през 2016 г. е наложено на ищцата дисциплинарно наказание „забележка“ за предходно нарушение при подобна фактическа обстановка.

В с.з. заявеният отговор се поддържа.

Карнобатския районен съд след като се запозна с твърденията на страните, приложените по делото писмени доказателства и съобрази закона намира от фактическа страна следното:

С трудов договор №82/02.09.2013г. ищцата Д.Ч. е назначена на длъжността „специалист“ в Дирекция „Териториално устройство“ в община Карнобат до провеждане на конкурс. Между страните по делото няма спор, че ищцата е заемала длъжността „Главен специалист“ в Дирекция „Устройство на територията“ към община Карнобат към датата на уволнението. Съгласно длъжностната характеристика  основната цел на длъжността е да изпълнява технически и административни дейности по устройство на територията, според предоставените правомощия по ЗУТ, като с това съдейства за ефективното обслужване на гражданите и най-точното прилагане на предвижданията по одобрените устройствени схеми и планове на територията на общината. Преките задължения за длъжността са изчертаване на скици и извадки от действащите планове на населените места на територията на общината, както и стари отменени такива, заверка на същите.

Със Заповед № РД-48/27.01.2016г. на кмета на община Карнобат на ищцата Ч. е наложено дисциплинарно наказание „Забележка“ за допуснати няколко нарушения на трудовата дисциплина, сред които и издаване на скица без да извърши справка в разписния лист към плана и неотговораяща на изискванията на Наредба №3/28.04.2005г. и без да извърши справка за наличието на общинска собственост.

На 28.09.2016г. Донка Георгиева подава заявление до Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат с искане на основание чл. 140,ал.1 ЗУТ да бъде издадена скица за УПИ I-9, в кв.4 и адрес гара Церковски. В заявлението е посочено, че скицата е необходима,за да послужи пред нотариус. Към заявлението е представен документ за собственост на заявителя- договор за доброволна делба от 28.03.2007г, според който имотът представлява незастроено дворно място.

На 29.09.2016г. община Карнобат издава скица, копирана от ищцата Ч. и проверена от инж.Димитрова, според която имотът е незастроен.

На 11.10.2016г. „Грозд-Нася Няголова-1“ ЕООД подава заявление до Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат с искане на основание чл. 140,ал.1 ЗУТ да бъде издадена скица за УПИ I-9, в кв.4 и адрес гара Церковски. В заявлението е посочено, че скицата е необходима за виза. Към заявлението е представен документ за собственост на заявителя- договор за нотариален акт за продажба на недвижим имот от 10.10.2016г., според който имотът представлява незастроено дворно място.

Със заповед №129/16.03.1959г. на Министъра на комуналното стопанство е одобрен общия регулационен план на гара Церковски по червените, сини, виолетово защрихованите черти на приложения към тази заповед план.

Според заключението на назначената СТЕ изготвените скици съответстват на приложените документи, в които е записано, че имота е незастроен,но не съответстват на заявеното в молбите искане за скици по чл.140,ал.1 ЗУТ. В скиците е показана само регулацията от действащия кадастрален и регулационен план на гара Церковски от 1959г. Скиците за УПИ I-9 по плана не съдържат заснетите и нанесени в кадастъра му сгради. В с.з. вещото лице е посочило, че така приетия план на с.Церковски е единствен и в него има кадастър, означен с черни линии.

На 21.11.2016г. Директора на Дирекция „Устройство на територията“ в община Карнобат подава докладна в община Карнобат, в която посочва, че в  издадената от ищцата Ч. на 11.10.2016г. скица няма отразени съществуващи в плана две сгради-мелница и трафопост, като тази скица е послужила на проектантите като начален документ за изготвяне на инвестиционен проект на възложителя.

На 22.11.2016г. Директора на Дирекция „Устройство на територията“ в община Карнобат подава втора докладна в община Карнобат, в която посочва, че в  издадената от ищцата Ч. на 29.09.2016г. скица няма отразени съществуващи в плана две сгради-мелница и трафопост, като тази скица е послужила за извършване на сделка пред нотариус.

На 23.11.2016г. Д.Ч. е получила писмо от кмета на общината, с което й се дава 3-дневен срок да даде обяснения по констатираните нарушения.

На 25.11.2016г. ищцата депозира писмените си обяснения, като по двете нарушения посочва, че издадените скици отговарят на документите за собственост и че тези скици се съгласуват с експлоатиращите предприятия, което до 17.11.2016г. това не е сторено.

На същия ден й е връчена заповед № РД-742/25.11.2016г. на кмета на община Карнобат й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено трудовото й правоотношение за длъжността „Главен специалист“ в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат на основание чл. 190,ал.1,т.7 КТ и чл. 187,т.3 КТ като в мотивите са посочени констатираните де нарушения при издаване на скици.

От представеното копие от трудовата книжка на ищцата става ясно, че за периода от 14.12.2016г. до 02.01.2017г. ищцата е работила в „Дамянов“ ООД и е получава БТВ в размер на 420лв, а за периода от03.01.2017г. до 09.01.2017г. БТВ е съответно 460лв.

С разпореждане №021-00-336-1 от 13.02.2017г. на ищцата е отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 09.01.2017г. до 08.07.2017г. в размер на 17.75лв. дневно.

Според заключението на назначената и изслушана СЧЕ обезщетението за оставяне без работа за 26.11.2016 г. до 25.05.2017 г.  в размер на 3133.28 лева.

При така установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Искът с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 КТ за признаване уволнението на ищцата за незаконно и отменяната на заповед № РД – 742/25.11.2016г. кмета на община Карнобат, с която е прекратено ТПО на ищцата на основание  чл.188, ал.3 от КТ е неоснователен и като такъв следва да се отхвърли. Това е така, тъй като  според настоящият съдебен състав направеното в исковата молба възражение за допуснато нарушение на процесуалните правила и по конкретно на чл. 193 КТ и чл. 195 КТ е неоснователно.

Съгласно чл. 193,ал.1 КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Според цитираната норма, когато на работодателя станат известни обстоятелства за нарушаване на трудовата дисциплина, той е длъжен да изиска устни или писмени обяснения от работника по тези обстоятелства и едва след това да му връчи заповед за налагане на дисциплинарното наказание. Събирането и преценката на доказателствата също не е подчинено на правила за публичност, непосредственост и състезателност –в този смисъл Решение № 722 от 3.01.2011 г. на ВКС по гр. д. № 518/2009 г., IV г. о,  Решение № 232 от 20.07.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1008/2011 г., III г. о. и др. В случая работодателят е връчил писмена покана до работника, в която се съдържа описание на констатираните нарушения и е дал достатъчен срок на работника да даде обяснения. В този срок и преди издаването на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание ищцата е депозирала в община Карнобат своите обяснения, като в тях не е поискала събиране на доказателства. Няма предвидена в закон забрана работодателят да подготви технически заповед за налагане на наказание и след запознаване с обясненията на работника да оформи заповедта, ако от дадените обяснения не се променя фактическата или правната рамка на констатираното нарушение.

Според чл. 195,ал.1 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Задължението на работодателя да мотивира заповедта за дисциплинарно наказание е въведено с цел преценка на изискването за еднократност на наказанието, за съобразяване на сроковете по чл. 194 КТ и за възможността наказаният работник или служител да се защити ефективно. Ето защо, когато изложените в заповедта мотиви са достатъчни за удовлетворяване на тези изисквания, заповедта е мотивирана по смисъла на чл. 195, ал. 1 КТ- Решение № 102 от 12.03.2014 г. на ВКС по гр. д. № 5501/2013 г., IV г. о., Решение № 126 от 26.06.2013 г. на ВКС по гр. д. № 1060/2012 г., III г. о. В заповедта ясно и изчерпателно са посочени всички относими към двете деяния факти, от които става ясно за какво нарушение е ангажирана отговорността на работника.

Съдът не споделя твърдението, че е налице несъответствие между фактическата обстановка, описана в заповедта и приложените норми от закона- чл. 190,ал.1,т.7 КТ и чл. 187,т.3 КТ. Правилно описаните факти са приведени под съответните им правни норми. Дори и да бе допуснато твърдяното нарушение следва да се посочи, че неправилната правна квалификация, дадена от работодателя в заповедта за дисциплинарно уволнение, не се отразява върху законността на уволнението, защото предмет на установяване в съдебното производство е извършено ли е дисциплинарно нарушение съобразно фактическите основания изложени в заповедта за уволнение, т.е. доказване на осъществените от работника или служителя подробно описани в заповедта нарушения- Решение № 372 от 17.03.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3731/2013 г., IV г. о., Решение № 318 от 21.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 120/2009 г., III г. о.

Досежно твърдението за нарушение на материалния закон - съдът намира, че още в исковата молба ищцата е въвела такова възражение като е посочила, че  не е извършила нарушението, което й се вменява. Посочила е, още че е издала изисканите скици съобразно представените към заявленията доказателства за собственост и съобразно ПУП-план за регулация на територията, а не според кадастралния план. Предвид изложеното съдът е длъжен да разгледа въведеното възражение и се произнесе по него без значение дали това твърдение е намерило място в доклада на съда, но пък са допуснати посочените от ответната страна доказателствени искания.

Съгласно чл. 31,ал.1 от Наредба №3/28.04.20005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри скицата на поземления имот е извадка от кадастралната карта в подходящ мащаб и съдържа идентификатора на имота - нов и стар; номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за поземления имот; адреса на имота; площта на имота; трайното предназначение и начина на трайно ползване на имота; границите и номера на имота; очертанията на сградите, разположени в имота, и техните номера; идентификаторите на съседните поземлени имоти; границите (или част от тях) на съседните поземлени имоти и сградите в тях; името на собственика/собствениците и съответните им идеални части; данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си; дата и издател. Следователно при подаване на заявление за изготвяне на скица ищцата има задължение да изготви, изчертае скицата съобразно приетия план, в който ясно са обозначени съществуващи две сгради, а не съобразно представените от молителя доказателства, според които имота е незастроен.

Издаваните от общината скици представляват официален удостоверителен документ и служат за доказване на отразените в тях обстоятелства досежно състоянието на имота. В заявлението от 28.09.2016г. е посочено, че скицата е необходима,за да послужи пред нотариус. Тази скица впоследствие е послужила за издаване на данъчна оценка, а след това и при извършваната продажба.

В заявлението от 11.10.2016г.  е посочено, че скицата е необходима за виза. Съгласно чл. 140,ал.2 ЗУТ визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания. В случая на още по-силно основание ищцата е следвало да съобрази целта за която се изисква документа и да издаде скица-пълно копие на плана.

Следва да се посочи още, че при изготвянето на скиците ищцата е длъжна, и то в условията на обвързана компетентност, да удостовери исканите факти и обстоятелства такива, каквито са отразени в плана и не може да извършва правна преценка е ли приет законосъобразно кадастрален план предвид факта, че със заповед №129/16.03.1959г. на Министъра на комуналното стопанство е одобрен общия регулационен план на гара Церковски по червените, сини, виолетово защрихованите черти на приложения към тая заповед план,т.е. без черни линии, отнасящи се за кадастралния план.

Правилно работодателят е съобразил тежестта на извършените нарушения на фона на констатираните до този момент други нарушения на трудовата дисциплина и е наложил адекватно дисциплинарно наказание.

Предвид изложеното предявеният иск се явява неоснователен и като такъв следва да се отхвърли. От това следва, че предявените в условията на обективно кумулативно съединяване два иска с правно основание чл. 344,ал.1,т.2 КТ  и чл. 344,ал.1,т. 3 вр. чл.225, ал.2 от КТ се явяват също неоснователни.

С оглед изхода от спора претенцията на ищцата за присъждане на съдебно-деловодните разноски се явява неоснователна, като същата дължи заплащането на разноските на ответната страна в размер на 1250лв.

Мотивиран от горното съдът

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.П.Ч. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета на общината Г.Д. искове на основание чл. 344,ал.1,т.1 КТ да се признае уволнението на ищцата за незаконно и се отмени заповед № РД – 742/25.11.2016г. кмета на община Карнобат, с което е прекратено ТПО на основание  чл.188, ал.3 от КТ; на основание чл. 344,ал.1,т.2 КТ да се възстанови ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „Главен специалист“ в Дирекция „Устройство на територията“ в община Карнобат; на основание чл. 344,ал.1, т.3 КТ да се осъди община Карнобат да й заплати обезщетение за периода от 26.11.2016 г. до 25.05.2017 г.  в размер на 3 133.28лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Д.П.Ч. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски.

ОСЪЖДА Д.П.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати Община Карнобат, представлявана от кмета на общината Г.Д. сумата от 1250лв. съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от датата на обявяването му.

                                                            

 

 

         Районен съдия: