Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 12.7.2017г. до 12.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 48/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.П.Ч. ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 12.7.2017г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.П.Ч. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета на общината Г.Д. искове на основание чл. 344,ал.1,т.1 КТ да се признае уволнението на ищцата за незаконно и се отмени заповед № РД – 742/25.11.2016г. кмета на община Карнобат, с което е прекратено ТПО на основание чл.188, ал.3 от КТ; на основание чл. 344,ал.1,т.2 КТ да се възстанови ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „Главен специалист“ в Дирекция „Устройство на територията“ в община Карнобат; на основание чл. 344,ал.1, т.3 КТ да се осъди община Карнобат да й заплати обезщетение за периода от 26.11.2016 г. до 25.05.2017 г. в размер на 3 133.28лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Д.П.Ч. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. ОСЪЖДА Д.П.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати Община Карнобат, представлявана от кмета на общината Г.Д. сумата от 1250лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от датата на обявяването му. Районен съдия:
2 Гражданско дело No 335/2017 Искове по КЗ В.М.К.,
М.В.К.
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД,
МБАЛ СТОЯН КИРКОВИЧ -ГР.СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 12.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
3 АНД No 246/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.С.Е. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.7.2017г.
Р.С.Е.
На основание чл.78а, ал.1 НК му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева). НАЛАГА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Р.С.Е. с ЕГН **********, административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият Р.С.Е. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.06.2017 година.
Мотиви от 12.7.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.