Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 7.7.2017г. до 7.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 208/2017 ИААА Н.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ -АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОО"КД-ДАИ" Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 7.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 22-0000125/27.04.2017 година на началника на Областен отдел “АА”-град Бургас,с което на жалбоподателя Н.С.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,адвокат Т.Т.,за нарушение на чл.40,ал.1,т.9 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година на МТ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси е наложено на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози наказанието “глоба” в размер на 2000 лева. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила на 28.7.2017г.
2 АНД No 209/2017 ИААА Н.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ -АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОО"КД-ДАИ",
Д.С.Т.
Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 7.7.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно постановление № 22-0000124/27.04.2017 година на началника на Областен отдел “АА”-град Бургас в частта му,с което на жалбоподателя Н.С.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,адвокат Т.Т.,за нарушение на чл.178в,ал.5,предложение "второ" от ЗДвП е наложено на основание чл.178в,ал.5 също от ЗДвП наказанието "глоба" в размер на 500 лева. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 22-0000124/27.04.2017 година на началника на Областен отдел “АА”-град Бургас в частта му,с което на жалбоподателя Н.С.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,адвокат Т.Т.,за нарушение на чл.39,ал.2,т.2,буква "е" от Закона за автомобилните превози е наложено наказанието "глоба" в размер на 200 лева на основание чл.105,ал.1 също от Закона за автомобилните превози. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-изменено
В законна сила на 28.7.2017г.
3 АНД No 210/2017 ИАРА Ж.П.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 7.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 02-28/09.05.2017 година на и.д. началник-отдел "Рибарство и контрол Черно море" ,с което на Ж.П.Т.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 1500 лева на основание чл.32,ал.1,във връзка с чл.70,ал.1,във връзка с чл.91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
4 НОХД No 268/2017 Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
С.В.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 7.7.2017г.
На осн. чл.234в, ал.1 от НК на обвиняемия С.В.Д. се определя наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно: 3 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 години, както и ГЛОБА в размер на 200,00лв.
С.В.Д.
На осн. чл. 234 в, ал. 1 от НК на обвиняемия С.В.Д. се определя наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно: 3 (ТРИ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) година, както и ГЛОБА в размер на 200,00лв (двеста лева) .
В законна сила на 7.7.2017г.