Р Е Ш Е Н И Е 80/6.7.2017г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На шести юли                                  две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                            

                      Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова НАХД №247 по описа на съда за 2017година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

         Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на Й.К.Х. с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.345,ал.2 от НК.

            В съдебно заседание обвиняемият не се явява.

            Районна прокуратура – Карнобат не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Подсъдимият Й.К.Х. с ЕГН ********** е роден на ***г. в гр.Сливен, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен,  живущ ***.

На 10.06.2017г. около 14часа в гр.Карнобат св. Георги Кискинов и св. Рамадан Мехмед спират за проверка подсъдимия Х., който управлява Мотопед „Пиаджи“. При извършената проверка се установява, че мотопедът няма регистрационни номера. Извършен е оглед на мотопеда, при който се установява, че е с номер на рама C7V1T2800216.

По доказателствата :

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от писмените доказателства по делото – справка за съдимост на подсъдимия, протоколи за разпит на подсъдимия и свидетели, протокол за оглед.   Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

            По правото:

            Съгласно разпоредбата на чл. 345,ал.2 от НК се наказва този, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Престъплението е формално, на просто извършване и не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да си служи с МПС, което не е регистрирано по съответния ред. Престъплението е умишлено, поради което деецът следва да съзнава, че си служи с такова МПС и да цели точно това.

Безспорно се установи, че на 10.06.2017г.Х. управлява МПС, което не е регистрирано по съответния ред.  

 

 

 

От показанията на свидетелите се установява,че мотопедът е снабден с двигател за предвижване, поради което отговоря на определението дадено в разпоредбата на т.11 от ДР на ЗДП - 'моторно превозно средство'.

Процесния мотопед “Пиаджо” ,с номер на рама C7V1T2800216, безспорно подлежи на регистрация, тъй като не попада в хипотезата на чл.1,ал.4 от Наредба І-45/2000г. на МВР-“Не подлежат на  регистрация  регистрация по реда на тази наредба: тролейбусите; верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини; моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут; велосипедите с допълнително монтиран двигател; инвалидните колички с двигател".

Мотопедът не е велосипед с допълнително монтиран двигател, а е фабрично произведен и като такъв  представлява МПС по смисъла на  пар. 6,т.11 от ДР на ЗДвП.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода” до една година или „глоба” от петстотин до хиляда лева, подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

По отношение на наказанието:

При индивидуализация на наказанието съдът съобрази следните обстоятелства: подсъдимият е безработен, в млада възраст, изразява съжаление за извършеното, което съдът намира за искрено,  деянието е с ниска степен на обществена опасност (не е предприето с користна цел или с цел прикриване на нарушение). В този смисъл справедливо се явява наказание „глоба” в минимален размер от 1000 лева. Разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК в случая е неприложима, защото за престъплението по чл.345 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода”.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд – Карнобат

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.Х. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Сливен, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен,  живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г. около 14часа в гр.Карнобат управлява мотопед „Пиаджи“ с номер на рама C7V1T2800216, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345,ал.2 , вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.

Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Бургаски окръжен съд в 15-дневен срок от съобщението до страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: