Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 76 / 6.7.2017г.                                Град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                        ІІІ наказателен състав

На шести юли, две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав :

 

Председател : ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

Секретар: Веска Христова

Прокурор:

като разгледа  докладваното от  съдията  Маринов

АНД номер 239 по описа за 2017 година

 

          Производството по делото е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление на Районна прокуратура – гр.Карнобат от 09.06.20167 година е внесено  предложение обвиняемият Г.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а НК, за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал.3 от НK, за това, че на 31.05.2017 год. около 21.05 часа в гр.Карнобат обл. Бургаска , ул.“Гоце Делчев „ до дом № 25 по посока от ул.Тракия“ към ул.“Антон И.“ управлява МПС-лек автомобил марка „Ауди“ модел “А 4„с рег. ****,след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол, амфетамин, метамфетамин, установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с реф. № 8325554.

Обвиняемият Г.М.Б., редовно призован се явява в съдебно заседание. Явява се защитникът му адв. Д.В..

Представител на Карнобатската районна прокуратура, редовно призована не се явява.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

          На 31.05.2017 год. около 20.50 часа свид. Г.А. се намирал в дома си където пристигнал с личния си автомобил обв. Б.. Последният му предложил да се разходят с автомобили и да изпушат една цигара марихуана. Свид. А.се съгласил и двамата потеглили с автомобила управляван от обвиняемия в посока „Новата махала“. Около 21.05 часа автомобилът е спрян за проверка от служители на РУ Карнобат-свид. И.Д. и Н.Х.. На обвиняемият Б. е извършена проверка за алкохол, която отчела отрицателен резултат. При проверката на полицейските служители е направило впечатление ,че обвиняемия е видимо притеснен и неспокоен, което предполагало, че същия е употребил наркотични вещества. Полицейските служители поканили обв. Б. *** където с техническо средство  Dreger Drug Chek 3000“ с реф. № 8325554 му е извършена проверка за употреба на наркотици. Техническото средство е отчело наличието на тетрахидроканабинол, амфетамин и  метамфетамин. За допуснатото нарушение на водача е съставен административен акт и е задържан за 24 часа в РУ Карнобат.

           Видно от приложената справка от РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас, обв. Г.М.Б. се води на отчет в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-гр.Бургас като водач на моторно превозно средство и на същия е налагано едно административно наказание по Закона за движението по пътищата.

         Със съставен акт за установяване на административно нарушение № 118828 от 31.05.2017 г. от мл.автоконтрольор при РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас, на обв. Г.М.Б. е иззето свидетелство за управление на моторно превозно средство.

         Видно от приложена справка за съдимост, обв. Г.М.Б. не е осъждан.

С деянието си обв. Г.М.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК за това, че на на 31.05.2017 год. около 21.05 часа в гр.Карнобат обл. Бургаска , ул.“Гоце Делчев „ до дом № 25 по посока от ул.Тракия“ към ул.“Антон И.“ управлява МПС-лек автомобил марка „Ауди“ модел “А 4„с рег. ****,след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол, амфетамин, метамфетамин, установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с реф. № 8325554.

          Обв. Г.М.Б. е извършил престъплението при форма на вината-пряк умисъл.

          За престъпление по чл.343б, ал.3 от Наказателния кодекс се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

          С оглед на установената фактическа обстановка и изложеното по-горе, съдът намира, че са налице кумулативните условия за освобождаване на обв. Б. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно: за извършеното престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Не са причинени имуществени вреди от престъплението, подлежащи на възстановяване. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, раздел ІV на НК.  

При определяне на наказанието “глоба”, съдът съобрази признанието на вината направено от обв. Б. в досъдебното производство, съдействието му за изясняване на фактическата обстановка, изразеното съжаление и критично отношение към извършеното. При определянето на наказанието съдът се съобрази и с младата възраст на обв. Б., както и с факта, че същият е трудово ангажиран и се грижи за малолетното си дете. С оглед на така изложените обстоятелства, съдът определи наказанието в размер към минималния, посочен в чл. 78а, ал.1 от НК, а именно  1000(хиляда) лв., като прие, че подобен размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него и при индивидуализацията му се съобрази с посочените обстоятелства.

Разпоредбата на чл. 343г от НК задължава съдът във всички случаи на деяние по чл. 343б от НК да прилага разпоредбата на чл. 37, ал.1, т.7 НК - лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. С приложението на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на обв. Б. действително се открива възможност за прилагане на разпоредбата на чл. 78а, ал.4 НК, съгласно която съдът може да наложи административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години или да не наложи такова наказание. Съдът намира, че с оглед по-високата обществена опасност на извършеното деяние и все по-широкото разпространение на престъпленията по  чл. 343б, ал.3 от НК, за да се изпълнят целите както на индивидуалната, така и на генералната превенция, на обвиняемия Б. следва да се наложи административно наказание лишаване от право да управлява МПС в границите на установения в чл. 16 от ЗАНН размер, а именно лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца. Този срок според съда ще е достатъчен, за да окаже превъзпитаващо и превантивно въздействие върху Б.. На основание чл. 59, ал.4 НК времето, през което Б. е бил лишен от това право по административен ред следва да се приспадне при изтърпяването на това наказание.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т.1 НПК, Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Г.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017 год. около 21.05 часа в гр.Карнобат обл. Бургаска , ул.“Гоце Делчев „ до дом № 25 по посока от ул.Тракия“ към ул.“Антон И.“ управлява МПС-лек автомобил марка „Ауди“ модел “А 4„с рег. ****,след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол, амфетамин, метамфетамин, установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с реф. № 8325554 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,  поради което и на основание  чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

          НАЛАГА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Г.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес ***, административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6/ШЕСТ/ месеца.

ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият Г.М.Б., ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 31.05.2017 година.

Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок пред Бургаския окръжен съд, считано от днес за обвиняемия Б. и защитника му – адв. В.,***, считано от датата на уведомяването.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :