Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                        № 79 / 6.7.2017г.                                                град Карнобат          

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На седми юни две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: Веска Христова

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 182 по описа на съда за 2017 година за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на Х.Х.Х., ЕГН: **********,***, срещу наказателно постановление(НП) № 17-0454-000081 от 05.04.2017 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на основание чл.174, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни  наказания „глоба” в размер на 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление, като се твърди, наличие на нарушения на процесуалния и материалния закон във връзка с издаването на АУАН и НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява, представлява се от упълномощен адвокат, който пледира за отмяна на НП, като незаконосъобразно, за което излага подробни съображения.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител.

Съдът, след като провери служебно атакуваното наказателно постановление и приложените към него материали, доводите на страните и събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Актосъставителят Е.Г.П.,  заедно с Петър Магдаленов Петров, двамата полицейски служители при РУП-Сунгурларе били на работа на 20.03.2017г. Около 23,04 часа, те били в с. Съединение и на осветен участък от пътя, по главната улица на с.Съединение, спрели за проверка лек автомобил, с рег.№ ***, марка Мерцедес. При проверката е установено, че водач на автомобила е жалбоподателят Х. ***, който се движел по главната улица от долната част на селото в посока горната част на селото. На водача Х. е извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство  Дрегер, който отчел наличие на алкохол в издишания въздух 0,66 промила. Въз основа на установеното количество срещу жалбоподателя е съставен АУАН 50830/20.03.2017г. за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. На водача е издаден талон за медицинско изследване на кръвта № 0001774. Водачът посетил ФСМП гр.Сунгурларе и дал кръв за изследване. Видно от протокола за извършена химическа експертиза №148/23.03.2017г. на БНТЛ Бургас, количесвото етилов алкохол, установено в кръвта на Х.Х.Х. е 0,60 промила.

На 05.04.2017г. началникът на РУП-Сунгурларе издал атакуваното НП, в което е посочено, че Х. ***, по главната улица от долната част на селото в посока горната част, лек автомобил, с рег.№ ***, марка Мерцедес след употреба на алкохол 0,66 промила, установено в издишания въздух с техническо средство Дрегер 7410+№ ARSM0053. В НП е посочено, че на водача е издаден талон за химическо изследване и с протокол за извършена химическа експертиза за определяне на концентроцията на алкохол в кръвта №148/23.03.2017г. на БНТЛ Бургас е доказано количество етилов алкохол в кръвта на Х. от 0,60 промила. Нарушението е квалифицирано по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание. Предвид това, въззивната инстанция е задължена служебно да следи както за материална, така и за процесуална законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Настоящият съд намира, че при издаването на наказателното постановление, както и при съставянето на акта са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН, което опорочава обжалваното наказателно постановление до такава степен, че води до отмяната му само на това основание. В процесния случай жалбоподателят е санкциониран за управление на МПС в с.Съединение по главната улица от долната част на селото в посока горната част, като не е изяснено каква посока и по коя улица се е движел управлявания от водача Х. лек автомобил, т.е. както в АУАН така и в НП не е конкретизирано мястото на извършване на нарушението, което е в нарушение на чл.42, т.3 от ЗАНН и чл.57, ал. 1, т.5 от ЗАНН, изикващи конкретизация на  мястото на извършване на нарушението съответно в АУАН и в НП. На следващо място в НП е посочено, че водачът е управлявал лекия автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух 0,66 промила, установена с техническо средство Дрегер, но също така е посочена и концетрация на алкохол в кръвта 0,60 промила, установена с извършената химическа експертиза на кръвта от БНТЛ -Бургас. Практиката е категорична, че в случай на извършено изследване на кръвта, меродавно е заключението на извършена химическа експертиза, от което следва, че  наказващият орган е трябвало да посочи, че жалбоподателят е управлявал МПС, след употреба на алкохол с концентрация 0,60 промила, установена с протокол за извършена химическа експертиза от БНТЛ приОДМВР-Бургас. От НП не става ясно дали жалбоподателят е санкциониран за управелние на МПС, след употреба на алкохол 0,66 промила или за управление на МПС, след употреба на алкохол 0,60 промила, което е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0454-000081 от 05.04.2017 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Х.Х.Х., ЕГН: **********,***, на основание чл.174, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни  наказания „глоба” в размер на 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ :