Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 78 / 6.7.2017г.    град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На седми юни,                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                    

 

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 180 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на М.В.М., ЕГН: ********** ***, против наказателно постановление № 22-0000036/17.02.2017 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас. С цитираното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.177, ал.3, предложение "второ“ от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, предложение “второ“ от ЗДвП, във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“а“ от Наредба № 11 от 03.07.2001 година на МРРБ.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно уведомен, не се явява.

Представителят на административнонаказващият не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, с оглед на което същата е допустима и следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.02.2017г., актосъставителят Е.К. спрял за проверка тов.автомобил марка „Мерцедес“ с рег. № СТ 4374ВТ с две оси, с прикачено полуремарке, с рег.№ СТ1385ЕН с три оси, движещ се от гр.Карнобат към гр. Айтос. Автомобилът е собственост на фирма „Супер-транс 99“ ООД, притежаваща лиценз № 4127, валиден до 29.06.2025 г. При проверката, св.К. установил, че при допустима максимална маса на движение на съчлиненени ППС с пет оси до 40 тона, тов.автомобил бил с тегло 42.200 тона видно от кантарна бележка № 371/03.02.2017г., представена от водача при проверката. Водачът не представил разрешение за претоварване на ППС над максимално допустимото от администрацията управляваща пътя -Автомобилна агенция пътна инфраструктура, което актосъставителят квалифицирал като нарушение на чл.139, ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП във вр. чл.6, ал.1, т.3, б.“а“ от Наредба № 11 от 03.07.2001 година на МРРБ. За констатираното нарушение – липса на съответното разрешение за претоварване на тов.автомобил срещу жалбоподателя бил съставен АУАН №223948.

Въз основа на издадения АУАН, на 17.02.2017г., началникът на ОО“АА“ гр.Бургас издал атакуваното НП № 22-0000036, в което фактическата обстановка във връзка с нарушението е описаната по същия начин както в АУАН и за посоченото нарушение на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.

Въз основа на установените факти съдът прави следните правни изводи:

Безспорно е, че към момента на извършване на проверката жалбоподателят е извършвал ”превоз на товари” по смисъла на пар.1 т.2 от ДР на ЗАвтП за сметка на дружеството –негов работодател и се е движел по път, спадащ към републиканската пътна мрежа. Следователно от компетентността на органите на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” е да осъществяват контрол по замерване на общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване/по арг.на чл.166 ал.2 т.8 от ЗДвП и чл.167 ал.3 от ЗДвП./. В конкретния случай общата маса на автомобилната композиция, управлявана от жалбоподателя, включваща  товарен автомобил  марка Мерцедес с рег. № СТ 4374ВТ с две оси, с прикачено полуремарке с рег.№ СТ1385ЕН с три оси, не е била замерена при проверката от контролните органи, и  въпросната стойност от 42,200 т. е установена от експедиционна бележка № 371/03.02.2017г., издадена от „КаолинЕАД.  Експедиционна бележка № 371/03.02.2017г. издадена от „КаолинЕАД е представена като доказателство по делото, като от нея не става ясно, името на водача.

От ангажираните в съдебно заседание гласни доказателства на актосъствителя, се установява, че на посочената в акта за установяване на административно нарушение дата е спрял товарният автомобил за проверка и констатирал, че е налице претоварване с 2200кг., при измерване, установено от експедиционната бележка, за което му съставил акт. Към момента на съставянето на акта не е имало възражение от страна на жалбоподателя.

За вмененото на жалбоподателя нарушение, наказващият орган се позовава на текстовете на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП във връзка с чл.6, ал.1, т.2, б.”а” от Наредба №11/03.07.2001 год. на МРРБ. Нормата на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП предвижда, че движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и с товари, които не представляват опасност за участниците в движението. Другият цитиран в наказателното постановление текст на чл.6 от Наредба №11/03.07.2001 год. на МРРБ визира допустимата максимална маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, като в ал.1, т.2, б.”б” от същия текст на Наредбата е определено “състав от ППС с 5,6 и повече оси, както следва Допустимата максимална маса на съчленени ППС с пет, шест и повече оси е за: съчленени ППС с пет, шест и повече оси, както следва б.”б”: моторно превозно средство с две оси с полуремарке с три и повече оси - 40 t.“   

За да бъдат законосъобразно издадени АУАН-а и НП, контролните органи следва да извършат проверката на ППС спазвайки разпоредбата на  чл.35, ал.3 от Наредба №11/03.07.2001 год. на МРРБ, съгласно която проверката следва да се извършва със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията. Към административно-наказателната преписка, липсва доказателство за техническото средство, с което е изтеглено МПС, както и дали това техническо средство е преминало техническа проверка и дали отговаря на Закона за измерванията. Позоваването само на експедиционната бележка, установява  извършването на  нарушение на материалния закон при извършване на проверката от страна на административнонаказващият орган, което от своя страна води до незаконосъобразност на издаденото въз основа на нея АУАН и наказателно постановление.

         Изложените дотук съображения мотивират съда да отмени  атакуваното наказателно  постановление.

         По изложените съображения съдът счита, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъбразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000036/17.02.2017 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас, с което на М.В.М., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, предложение “второ“ от ЗДвП, във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“а“ от Наредба № 11 от 03.07.2001 година на МРРБ, на основание чл.177, ал.3, предложение "второ“ от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: