Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                        № 77 / 6.7.2017г.                                                град Карнобат          

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На седми юни две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: Веска Христова

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 179 по описа на съда за 2017 година за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на Е.К.Д., ЕГН: **********,*** срещу наказателно постановление(НП) № 16-0454-000452 от 29.12.2016 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на основание чл.183, ал.3, т.6 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) му е наложено административно  наказание „глоба” в размер на 30.00 лв. за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП;  на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление, като се твърди, че изложената в АУАН и НП фактическа обстановка се разминават от действителната.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява и не изпраща представител. Депозира молба за резглеждане на делото по същество, като излага събражения за отмяна на НП, които са идентични с изложените в депозираната жалба срещу НП.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от процесуално легитимиран субект и като такава се явява процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с номер на бланката 501452 от 23.12.2016г., с който се констатира, че на датата на издаването му около 14.05 часа в с.Лозарево, по ул.Първи май в посока изхода към с.Прилеп, жалбоподелят е управлява лек автомобил „Пежо“ с рег.№ ***, като извършил неправилно изпреварване, нарушавайки пътната маркировка М1-единична непрекъсната линия – нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. След спирането на автомобила и извършена проверка от пол.служители е установено, че автомобилът е без техническо оборудване- няма обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлотразителна жилетка – нарушения съответно чл.139, ал.2, т.1 от ЗДвП, чл. 139, ал.2 т.2 от ЗДвП, чл. 139, ал.2 т.3 от ЗДвП и чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП.

 В атакуваното наказателно постановление обстоятелствата са описани по сходен начин, като им е дадена същата правна квалификация

В качеството на свидетел по делото е разпитан актсъставителят Е.Г.П.. Съдът кредитира показанията на свидетеля, като непротиворечиви, последователни и логични и напълно кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

Според съда от събраните гласни и писмените доказателства по делото се установява категорично на първо място, че на отразената в АУАН и наказателното постановление дата, жалбоподателят е управлявал автомобила, описан в акта, в с.Лозарево, във времето около 14.05 часа, като е предприел маневра по неправилно изпреварване, при което е нарушил пътната маркировка – М1 единична непрекъсната линия. Съгласно чл.6, т.1 от ЗДвП, участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Жалбоподателят е предприел неправилно изпреварване, нарушавайки пътна маркировка – М1, за което нарушение правилно е санкциониран на основание чл.183, ал.3 т.5 от ЗДВП, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева.

Беспорно се установява по делото, като жалбоподателя не оспорва, че автомобилът не е бил обезпечен с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлотразителна жилетка, с които съгласно чл.139, ал.2, т.1,2,3,4 ЗДвП автомобилът следва да се снабден. За всяко едно от тези нарушения, спазвайки чл.18 от ЗАНН, наказващият орган е наложил отделно наказание на основание чл.185 от ЗДвП. Чл.185 от ЗДвП предвижда наказание глоба в размер до 20 лв. за нарушение на закона и на издадените въз основа на него нормативни актове, ако не е предвидено друго наказание. Наказващият орган за всяко едно от нарушенията на чл.139, ал.2, т.1,2,3,4 ЗДвП е наложил наказание глоба в размер на 10 лв., което съдът счита за справедливо и съобразено с тежестта на установените нарушения.

Твърденията на жалбаподателя, че на платното липсва пътна маркировка, не се подкрепят от доказателствата по делото. На първо място представените снимки на пътя от Google map са от 2012г., а от показанията на актосъставителят става ясно, че към момента на проверката пътната настилка е била с подновен асфалт, ясна, видима и нова маркировка.

Съдът намира, че извършените от жалбоподателя нарушения за съставомерни, т.е. те съставляват фактическите състави на визираните в наказателното постановление законови норми. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57, 58 от ЗАНН.

При определяне на административните наказания, наказващият орган е наложил наказания в рамките на констатираното с акта и наложените санкции „глоба“ за всяко едно от нарушенията са в предвидения в съответната норма на ЗДвП размер и отговарят на допуснатите нарушения.

Съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя за отмяна  наказателното постановление, поради което същото следва да се потвърди като законосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0454-000452 от 29.12.2016 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Е.К.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл.183, ал.3, т.6 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) му е наложено административно  наказание „глоба” в размер на 30.00 лв. за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП;  на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно  наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ :