Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 6.7.2017г. до 6.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 179/2017 МВР Е.К.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0454-000452 от 29.12.2016 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Е.К.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл.183, ал.3, т.6 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лв. за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП; на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказанио „глоба” в размер на 10.00 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП, като законосъобразно.
2 АНД No 180/2017 ИААА М.В.М. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000036/17.02.2017 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас, с което на М.В.М., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, предложение “второ“ от ЗДвП, във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“а“ от Наредба № 11 от 03.07.2001 година на МРРБ, на основание чл.177, ал.3, предложение "второ“ от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно.
В законна сила на 28.7.2017г.
3 АНД No 182/2017 МВР Х.Х.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0454-000081 от 05.04.2017 година на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Х.Х.Х., ЕГН: **********,***, на основание чл.174, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.
В законна сила на 1.8.2017г.
4 АНД No 239/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.М.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.7.2017г.
ПРИЗНАВА Г.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017 год. около 21.05 часа в гр.Карнобат обл. Бургаска , ул.“Гоце Делчев „ до дом № 25 по посока от ул.Тракия“ към ул.“Антон И.“ управлява МПС-лек автомобил марка „Ауди“ модел “А 4„с рег. ****,след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол, амфетамин, метамфетамин, установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с реф. № 8325554 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева). НАЛАГА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Г.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес ***, административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6/ШЕСТ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият Г.М.Б., ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 31.05.2017 година.
Г.М.Б.
Мотиви от 6.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
5 АНД No 239/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.М.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Г.М.Б., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС за явилите се страни.
В законна сила на 14.7.2017г.
6 АНД No 247/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Й.К.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 6.7.2017г.
Й.К.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.Х. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Сливен, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г. около 14часа в гр.Карнобат управлява мотопед „Пиаджи“ с номер на рама C7V1T2800216, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345,ал.2 , вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви от 6.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.