Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.7.2017г. до 4.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 804/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.С.Ж. Д.Й.М.,
М.П.М.,
Л.П.М.,
Т.М.М.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
2 НОХД No 515/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.М.Д. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 4.7.2017г.
След одобряването споразумението между страните, съдът се произнесе и по отношение определената на подсъдимия МНО, във връзка с което счете, че наложената на същият мярка за неотклонение следва на основание чл. 309, ал. 2 от НПК да бъде потвърдена. Мотивиран от гореизложените съображения, съдът О П Р Е Д Е Л И: № ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.М.Д., ЕГН:********** мярка за неотклонение, а именно „ПОДПИСКА”. НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ : СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелството, че подсъдимия Д.М.Д., ЕГН:********** е извършил деянието си, предмет на настоящото производство по НОХД № 515/2016 г. по описа на РС-Карнобат в изпитателния срок, определен му по НОХД № 131/2014 г. по описа на КРС, влязло в законна сила на 21.03.2014 г. ще следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК. При това приведеното в изпълнение наказание подс. Д. ще следва да изтърпи на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС при общ режим. Мотивиран от гореизложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И: № НА ОСНОВАНИЕ чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието, наложено на подс. Д.М.Д. по НОХД № 131/2014 година по описа на РС-град Карнобат в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което следва да изтърпи отделно, като на основание чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален “общ” режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение на подс. Д.М.Д., ЕГН:********** наказание лишаване от свобода. Настоящото определение може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Бургаски окръжен съд. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
Д.М.Д.
В законна сила на 12.7.2017г.
3 НОХД No 515/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.М.Д. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 4.7.2017г.
На основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.М.Д. се определя наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на основание чл.55 ал.2от НК- ГЛОБА В РАЗМЕР НА 190,00 (сто и деветдесет ) лева. На основание чл.57 ал.3 от ЗИНЗС се определя първоначален Общ режим. На основание чл. 343 г във връзка чл. 37, т. 7 от НК подсъдимия Д.М.Д. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Д.М.Д.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 АНД No 161/2017 РДГ Р.К.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 4.7.2017г.
НП-отменено
В законна сила на 3.8.2017г.
5 АНД No 196/2017 МВР С.Е.С. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 4.7.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно постановление № 16-0282-000482 от 22.11.2016 година на началник група към ОДМВР-Бургас,РУ-град Карнобат,с което на С.Е.С.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.638, ал.3 от КЗ. ОСЪЖДА С.Е.С.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5/пет/ лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено
В законна сила на 26.7.2017г.