Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 30.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 44/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 30.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД, ЕИК 2000062705 признава двете искови претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: сумата 1983.34 /хиляда деветстотин осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ лева, представляваща главница относно вземането на противната страна, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 834/2016г. на КРС -21.11.2016 г., сумата 683.34 /шестстотин осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включващи дължимата държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 834/2016г. на КРС в размер общо на 398.34 /триста деветдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски, в това число държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 44/2017 г. по описа на КРС в размер на 425.99 /четиристотин двадесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, като общия размер на дължимото задължение възлиза в размер на 3491.08 /три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и осем стотинки/ лева, която именно сума ответната страна се задължава да заплати на ищеца, както следва: 2 000.00 /две хиляди/ лева в срок до 20.06.2017 г. и 1 491.08 /хиляда четиристотин деветдесет и един лева и осем стотинки/ лева в срок до 31.07.2017 г.
В законна сила на 30.6.2017г.
2 Гражданско дело No 399/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.А.Ю. А.А.Ю.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ГР.КАРНОБАТ
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Д.А.Ю. ЕГН ********** на майката В.С.Ц. ЕГН ********** до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.А.Ю. ЕГН ********** при неговата баба по майчина линия в гр.Карнобат, ул. Москва, бл.17,вх.А,ет.6. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето Д.А.Ю. ЕГН ********** с бащата А.А.Ю. с ЕГН ********** както следва: - Цялата последна седмица на всяко тримесечие от годината, с право да взема детето при себе си и да го връща на адреса му по местоживеене.; - Един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката; - За коледните празници всяка четна година от 10.00 часа на 24 декември до 18.00 часа на 27 декември; - За Новогодишните празници на всяка нечетна година от 10.00 часа на 30 декември до 18.00 часа на 1 януари; - както и всеки път, когато е налице съгласие между родители му. ОСЪЖДА А.А.Ю. с ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето Д.А.Ю. с ЕГН **********, чрез неговата майка В.С.Ц. с ЕГН ********** в размер на 200.00 (двеста) лева, платима до 30-то число на месеца, начиная от влизане в сила на решението, до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над тази сума до пълния заявен размер. ОСЪЖДА А.А.Ю. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 144лв., представляваща държавни такси по исковете за издръжка. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза Д.А.Ю. с ЕГН ********** издръжка. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от датата на обявяването му.
В законна сила на 25.7.2017г.
3 НОХД No 84/2017 Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Т.И.Д. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Т.И.Д., ЕГН:********** мярка за неотклонение, а именно „ПОДПИСКА”. НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред БОС.
Т.И.Д.
В законна сила на 8.7.2017г.
4 НОХД No 84/2017 Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Т.И.Д. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 30.6.2017г.
1. Т.И.Д. *** се признава за виновен за това, че на 20.07.2016г. в гр.Карнобат, обл.Бургаска , на паркинг находящ се до жилищен блок на ул“Алекси Нейчев“№12, чрез счупване на 1 бр. задно стъкло и 1бр.чистачка за задно стъкло , и одрасквания с твърд предмет по предната лява врата , задната лява врата ,заден ляв калник и задна врата на багажника, повредил противозаконно чужда движими вещ- лек автомобил „Хонда Джаз“ с рег.№ А 1351 МС, на стойност 8 100,00 лева,собственост на Георги И. Кискинов от гр.Айтос, като нанесената щета е в размер на 785,00 лева- престъпление по чл.216,ал.1 от НК. 2. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.2 буква“б“ от НК на подсъдимия Т.И.Д. *** се определя наказание наказание: ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС-***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Т.И.Д.
В законна сила на 30.6.2017г.
5 АНД No 212/2017 ИАРА А.Х.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №02-27/09.05.2017г. на началник-отдел „Рибарство и контрол-Черно море“, с което на А.Х.А. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 32, ал.1 от ЗРА на основание чл. 70 ЗРА му е наложена глоба в размер на 1 500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. Районен съдия
6 АНД No 213/2017 ИАРА С.А.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №02-33/10.05.2017г. на началник-отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към ИАРА, с което на С.А.Р. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 32, ал.1 от ЗРА на основание чл. 70 ЗРА му е наложена глоба в размер на 1 500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
7 АНД No 215/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 194 от 08.04.2016г. на директора на РДГ Бургас, с което на Д.Д.П. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 257, ал.1, т.1 ЗГ във връзка с чл. 108, ал. 3 от ЗГ и чл.12б, т.7 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на МЗХ му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението
В законна сила на 21.7.2017г.
8 АНД No 216/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 195 от 08.04.2016г. на директора на РДГ Бургас, с което на Д.Д.П. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 257, ал.1, т.1 ЗГ във връзка с чл. 108, ал. 3 от ЗГ и чл.12б, т.7 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на МЗХ му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
9 АНД No 225/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.Ж.В. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 30.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Р.Ж.В., ЕГН - **********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 22.05.2017 година около 11.05 часа в град Карнобат,на ул.“П.К.Яворов“ по посока от ул.“Йордан Йовков“ към ул.“Драва“,управлявал МПС- лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“ с рег.№"А93 06КВ",след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол и амфетамин,представляващи упойващи и психотропни вещества,включени в списъка по чл.3 ал.2,Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek“ с реф.№ 8325554, което му деяние представлява престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2,Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА Р.Ж.В., ЕГН - **********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия,и от съобщаването му на районния прокурор. След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническото средство „Dreger Drug Chek“ с реф.№ 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Р.Ж.В.
Мотиви от 30.6.2017г.
В законна сила на 19.7.2017г.