ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 294 / 29.6.2017г. град Карнобат

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,ІІІ    състав

На двадесет и осми юни две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

                                                     

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                       Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                           2..........................................

 

Секретар ………………………………………..……......................................

Прокурор...........................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….…

Гражданско дело номер...........814....по описа за........2016….......година

          Съдът намира, че преди да се произнесе по същество по настоящото дело със съответно съдебно решение , съдът следва да съобрази  следното : Настоящото гражданско дело  № 814/2016 г. по описа на КРС е образувано по повод предявен от Ж.Ж., А.М. , С.П. , В.Д. , А.М. , И.И. , С.И. , С.Г. , В.К.- П. , А.К. , С.М. , В.Д. и Д.  Г.  , всички представлявани  чрез процесуалният си представител и пълномощник  адв. Г.И.  срещу  Я.Р. и И.А. иск  с който същите  ищци молят съда да  постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците ,че първата  ответница Я.Д.Р.  е прехвърлила  с нотариален акт  за покупко- продажба  на недвижим имот № 85  том VIII , рег. № 5830 дело № 1087 от 29.10.2015 г. на нотариус Георги Г.  на втория ответник И.М.А.  само притежаваната от нея по наследство  от праводателя си  Желю Маврев Янчев – 1 / 12 ид. част от земеделска земя  представляваща поземлен имот  № 158030 в м. Лясковско шосе  в землището на гр. Айтос  с площ от 7, 637 дка  при граници посочени в исковата молба и се иска  отмяна при условията на чл. 537 ал.2 от ГПК на  нотариален акт за собственост върху същия недвижим имот  придобит по наследство и давностно владение  № 84  том VIII  рег. № 5824 дело № 1086 от 29.102015 г.  с който ответницата Я.  Р. е призната за собственик на същия поземлен процесен  земеделски имот. 

          Преценявай същия иск съдът намира , че това не е установителен иск по смисъла на чл. 124 ал.1 от ГПК , съответно и не е иск по чл. 124 ал.4 от ГПК тъй като иск за установяване съществуването  или  несъществуването на  искания факт който е с правно значение  не е допустимо в настоящия случай тъй като не е допуснато по силата на закона. Следователно въз основа на горното и липса и на правен интерес за предявяването на този иск от ищците  , то  същият се явява недопустим за разглеждане и такова се явява производството по делото и затова то следва да бъде прекратено.  

Междувременно с молба от 17.08.2016 г. подадена в Районен съд  Айтос ищците вместо да поправят съобразно указанията на съда първоначалната си претенция са предявили нов отрицателен установителен иск по смисъла на чл. 124 ал.1 от ГПК , който не следва да бъде приет и разгледан в настоящото производство тъй като е нов иск  и следва да бъде администриран  по смисъла на ГПК и разгледан в ново производство , респ. по него следва да бъде внесена и съответната държавна такса след като бъде и  той поправен частично по отношение на искането му.Следва да се посочи още и факта , че предявяването на този нов иск  при проведени съдебни заседания и неговото по- нататъшно администриране в настоящото дело би довело  до забавянето на процеса , доколкото извършените  досега процесуални действия , нямат никаква сила / тъй като са свързани с стария недопустим иск / по отношение на страните по делото.

Мотивиран от гореизложеното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

          Не приема за съвместно разглеждане в производството по настоящото гр.д. № 814/ 2016 г. по описа на КРС  предявения иск от Ж.Ж., А.М. , С.П. , В.Д. , А.М. , И.И. , С.И. , С.Г. , В.К.- П. , А.К. , С.М. , В.Д. и Д.  Г.  , всички представлявани  чрез процесуалният си представител и пълномощник  адв. Г.И.  срещу  Я.Р. и И.А. с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК с който те молят съда да приеме за установено по отношение на  ответницата Я.Р. , че тя не е придобила  собствеността  върху поземлен имот  № 158030 в землището на гр. Айтос в м. Лясковско шосе  с площ от 7, 637 дка  по силата на давностно владение.

           Тази молба от 17.08.2016 г. на лист 70 по делото , ведно с приложените към нея доказателства  и извлечение от настоящия протокол  да се докладва на председателя на Районен съд Карнобат  за образуването на отделно дело.

          Определението не подлежи на обжалване.

         

 

          По отношение на първоначално предявения иск по настоящото дело  №814 / 2016 г. по описа на КРС       , а именно - от ищците Ж.Ж., А.М. , С.П. , В.Д. , А.М. , И.И. , С.И. , С.Г. , В.К.- П. , А.К. , С.М. , В.Д. и Д.  Г.  , всички представлявани  чрез процесуалният си представител и пълномощник  адв. Г.И.  срещу   ответниците Я.Р. и И.А. иск  с който същите  горепосочени ищци молят съда да  постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците ,че първата  ответница Я.Д.Р.  е прехвърлила  с нотариален акт  за покупко- продажба  на недвижим имот № 85  том VIII , рег. № 5830 дело № 1087 от 29.10.2015 г. на нотариус Георги Г.  на втория ответник И.М.А.  само притежаваната от нея по наследство  от праводателя си  Желю Маврев Янчев – 1 / 12 ид. част от земеделска земя  представляваща поземлен имот  № 158030 в м. Лясковско шосе  в землището на гр. Айтос  с площ от 7, 637 дка  при граници посочени в исковата молба, съдът намира , че същият следва да бъде  оставен без разглеждане като недопустим и съответно производството по делото следва да бъде прекратено.                                    Мотивиран от гореизложеното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

          Прекратява производството   по настоящото гр.д. № 814/ 2016 г.- по описа на КРС по отношение на първоначално предявения иск от ищците Ж.Ж., А.М. , С.П. , В.Д. , А.М. , И.И. , С.И. , С.Г. , В.К.- П. , А.К. , С.М. , В.Д. и Д.  Г.  , всички представлявани  чрез процесуалният си представител и пълномощник  адв. Г.И.  срещу   ответниците Я.Р. и И.А. иск  с който същите  горепосочени ищци молят съда да  постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците ,че първата  ответница Я.Д.Р.  е прехвърлила  с нотариален акт  за покупко- продажба  на недвижим имот № 85  том VIII , рег. № 5830 дело № 1087 от 29.10.2015 г. на нотариус Георги Г.  на втория ответник И.М.А.  само притежаваната от нея по наследство  от праводателя си  Желю Маврев Янчев – 1 / 12 ид. част от земеделска земя  представляваща поземлен имот  № 158030 в м. Лясковско шосе  в землището на гр. Айтос  с площ от 7, 637 дка  при граници посочени в исковата молба, като недопустимо.

          Настоящото определение подлежи на обжалване пред Окръжен съд Бургас  в едноседмичен срок , считано от съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: