Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 29.6.2017г. до 29.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 467/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Д.С. К.Й.Л.,
Д.И.Х.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 29.6.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 467/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд.
2 Гражданско дело No 814/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.М.Ж.,
А.М.М.,
С.Н.П.,
В.Н.Д.,
А.Д.М.,
И.Д.И.,
С.Д.И.,
С.Д.Г.,
В.Ж.К.П.,
А.Ж.К.,
С.Ж.М.,
В.Б.Д.,
Д.В.Г.
Я.Д.Р.,
И.М.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 29.6.2017г.
Мотивиран от гореизложеното , съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по настоящото гр.д. № 814/ 2016 г.- по описа на КРС по отношение на първоначално предявения иск от ищците Ж.Ж., А.М. , С.П. , В.Д. , А.М. , И.И. , С.И. , С.Г. , В.К.- П. , А.К. , С.М. , В.Д. и Д. Г. , всички представлявани чрез процесуалният си представител и пълномощник адв. Г.И. срещу ответниците Я.Р. и И.А. иск с който същите горепосочени ищци молят съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците ,че първата ответница Я.Д.Р. е прехвърлила с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 85 том VIII , рег. № 5830 дело № 1087 от 29.10.2015 г. на нотариус Георги Г. на втория ответник И.М.А. само притежаваната от нея по наследство от праводателя си Желю Маврев Янчев – 1 / 12 ид. част от земеделска земя представляваща поземлен имот № 158030 в м. Лясковско шосе в землището на гр. Айтос с площ от 7, 637 дка при граници посочени в исковата молба, като недопустимо.
3 Гражданско дело No 316/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.Д.П. Г.Т.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 29.6.2017г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №115/28.06.1981. на общ.Карнобат граждански брак между А.Д.П. с ЕГН ********** *** и Г.Т.П. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Карнобат, ул.“Гоце Делчев“ № 36 на съпругата А.Д.П. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака А.Д.П. с ЕГН ********** *** да запази брачното си фамилно име „П.“. ОСЪЖДА А.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА Г.Т.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му.
В законна сила на 21.7.2017г.
4 Гражданско дело No 331/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.И. Т.И.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 29.6.2017г.
5 НОХД No 197/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.Д.Е. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 29.6.2017г.
К.Д.Е.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК при условията на чл. 55 , ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият К.Д.Е. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и с глоба от 190.00-сто и деветдесет лева.
В законна сила на 29.6.2017г.
6 НОХД No 252/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Й.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 29.6.2017г.
Й.И.И.
На осн.чл. 343 б, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Й.И.И. се определя наказание четири месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и с глоба от 150.00 /сто и петдесет/ лева.
В законна сила на 29.6.2017г.