Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.6.2017г. до 27.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 288/2004 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.М.И.,
Г.В.П.,
П.К.Б.,
Р.К.К.,
П.С.И.,
М.И.С.,
Н.И.С.,
С.С.Д.,
С.К.Д.,
Б.С.Б.,
К.Г.Б.,
С.К.С.,
С.К.Т.,
И.К.Т.,
Е.И.Б.,
Н.С.
И.Т.И.,
М.Т.И.,
Б.С.Г.,
С.К.Б.Ш.,
С.К.Б.,
М.К.С.,
Г.К.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 27.6.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, както следва
2 Гражданско дело No 795/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Д. К.В.М. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 27.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА БРАКА,сключен на 16.08.2008 година в град Карнобат,с акт № 57/16.08.2008 година,издаден от Община-град Карнобат,между С.Д.Д.,ЕГН - **********,***,с адрес за получаване на призовки и съобщения: град Карнобат,ул."Георги Димитров" № 6,чрез адвокат Д.Д.В.,и К.В.М.,ЕГН - **********,***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Даниел Калоянов М. ,ЕГН-**********,родено на *** година,на майката. ОСЪЖДА К.В.М.,ЕГН - **********,***,да заплаща месечна издръжка за малолетното дете Даниел Калоянов М. ,ЕГН-**********,родено на *** година,по 150.00(сто и петдесет) лева месечно,считано от 02.11.2016 година до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. ОТХВЪРЛЯ претенцията за издръжка в останалата й част до размер на 200.00(двеста) лева,като неоснователна и недоказана. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТА- ЗИ МУ ЧАСТ. ДАВА възможност на бащата на детето Даниел Калоянов М., ЕГН-**********,родено на *** година да взема и връща същото всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да носи своето предбрачно фамилно име ”Д.”. ОСЪЖДА К.В.М.,ЕГН - **********,***,да заплати на държавата-държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер общо на 216.00(двеста и шестнадесет) лева, сумата 20.00(двадесет)лева,представляваща държавна такса във връзка с прекратяването на брака,както и сумата 10.00(десет)лева също държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи,които суми да се преведат по бюджетната сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила на 25.7.2017г.