Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 26.6.2017г. до 26.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 47/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.А.Я. А.Б.Я. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 26.6.2017г.
В законна сила на 13.7.2017г.
2 АНД No 228/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.Я.Я. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 26.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият К.Я.Я.,ЕГН -**********, с постоянен и настоящ адрес ***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че преди да встъпи на 16.11.2015 година в длъжност кмет на с. Вълчин Общ.Сунгурларе и по-конкретно- на 13.11.2015 година на основание чл.13. ал.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лично попълнил и подписал декларация по чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПУКИ в която удостоверил,че не заема друга длъжност,която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с положението му на лице заемащо публична длъжност и декларация по чл.12,т.2,във връзка с чл.14 от ЗПУКИ, в която е удостоверил,че не развива дейност като едноличен търговец и не е член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел,търговски дружества или кооперации,което му деяние представлява престъпление по чл.313,ал.1,във връзка с чл.26,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378, ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА К.Я.Я.,ЕГН -**********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
К.Я.Я.
Мотиви от 26.6.2017г.
В законна сила на 13.7.2017г.
3 НОХД No 254/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.Х.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 26.6.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на М.Х.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
М.Х.Х.
ОТМЕНЯ наложената на М.Х.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 НОХД No 254/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.Х.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 26.6.2017г.
М.Х.Х.
На осн. чл. 345, ал. 1 от НК,вр. чл. 55, ал. 1,т.2 буква „ б ” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от две години; -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години;- по сто и петдесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две поредни години.
В законна сила на 26.6.2017г.