Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 20.6.2017г. до 20.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 686/2016 Искове за развод и недействителност на брака Х.Д.Д. С.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.6.2017г.
Р Е Ш И: ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №49/26.08.2000г. на общ.Карнобат граждански брак между Х.Д.Д. с ЕГН ********** *** и С.Д.Д. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Цветелина Сашева Д. с ЕГН ********** и Минко Сашев Д. с ЕГН ********** при тяхната майка Х.Д.Д. с ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Цветелина Сашева Д. с ЕГН ********** и Минко Сашев Д. с ЕГН ********** на майката Х.Д.Д. с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на децата Цветелина Сашева Д. с ЕГН ********** и Минко Сашев Д. с ЕГН ********** с техния баща С.Д.Д. с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 9часа в събота до 18часа, както и десет дни през лятото, несъвпадащ се годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА С.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплаща на детето Цветелина Сашева Д. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Х.Д.Д. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 130лв., считано от влизане в сила на решението до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер . ОСЪЖДА С.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплаща на Х.Д.Д. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на детето Минко Сашев Д. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120лв., считано от влизане в сила на решението до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Цветелина Сашева Д. с ЕГН ********** и Минко Сашев Д. с ЕГН ********** издръжка. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище,находящо се в гр.Карнобат, ул. „Люляци“ № 112 ( построено без строителни книжа и реално извън регулация) на съпругата Х.Д.Д. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Х.Д.Д. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име „Мишева“. ОСЪЖДА Х.Д.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА С.Д.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 367.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода и по иска за издръжка. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Х.Д.Д. с ЕГН ********** за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от датата на обявяването му. Районен съдия:
2 Гражданско дело No 42/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 20.6.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Славена 2008 ЕООД с ЕИК 200002705 със седалище и адрес на управление село Чубра , Община Сунгурларе , обл. Бургаска, представлявано от Д.Д.М. – Управител на дружеството, че същото дружество дължи на Виста Агро ЕООД с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр. гр. Айтос , обл. Бургаска, Щерю Русев № 1, представлявано от Валентин Михайлов Недев – Управител на дружеството , същото дружество и със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр. Айтос ул. Цар Освободител № 9 – чрез адв. Д.И. следните суми : главница в размер на сумата от 2 677, 20 лв. представляваща продадена стока - семена и препарати, осчетоводена с фактура № 1000500180 от 02.10.2012 г., както и сумата от 853, 20 лв. представляваща мораторна лихва дължима се за периода от 03.10.2012 година до 20.11.2016 година, както и законната лихва върху главницата , начиная от 21.11.2016г. до окончателното й изплащане , както и сумата от 430, 61 лв. представляваща направените съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 832/ 2016 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК
В законна сила на 14.7.2017г.
3 АНД No 17/2017 РДГ С.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 20.6.2017г.
НП-отменено
В законна сила на 13.7.2017г.
4 АНД No 166/2017 НАП А.М.Х. НАП БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 20.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно,респективно-неправилно,наказателно постановление № 377/22.03.2017 година на заместник-директора на Териториална дирекция на НАП-град Бургас,с което на А.М.Х.,ЕГН-**********,***,е наложено наказанието “глоба” в размер на 1000 лева на основание чл.185,ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност,във връзка с извършено от него нарушение разпоредбата на чл.7,ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства(обн. ДВ, бр. 106 от 2006 година),във връзка с чл.118,ал.4 от ЗДДС. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила на 16.8.2017г.