П Р О Т О К О Л

16.06.2017 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  V-ти състав

На шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                              Съдебни заседатели: 1…………………………...                                 

                                                                             2. …………………………

 

Секретар ……………………В.Х...........................................

Прокурор...............................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……КОСТАДИНОВ……

Гражданско дело № ….......39......по описа за................2017............година

На именното повикване в .....................11.40...........................часа се явиха:

Ищцовата страна ВИСТА АГРО“  ЕООД,   не се явява представляващия дружеството Валентин Михайлов Недев  - редовно призовано. За същата се явява  адвокат   Д.И. – упълномощена.

Ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД с ЕИК 200002705, със седалище и адрес на управление в с.Чубра, община Сунгурларе, обл.Бургас, представлявано от Д.Д.М. с ЕГН ********** редовно призован не се явява.

За него се явява адв. Т.Т., редовно упълномощен.

По делото е постъпила молба от 31.05.2017 година  от страните, с която уведомяват съда, че са постигнали спогодба.

Адв.И.: Да се даде ход на делото. Желаем да подпишем съдебна спогодба при условията, които подписахме на 31.05.23017 г.

Адв. Т.: Ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Адв. И.: Заявявам, че на основание чл. 214, ал.1 от ГПК в качеството си на процесуален представител на ищеца преминавам от установителен към осъдителен иск за сумата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева – главница, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС -21.11.2016 г. и 3 039.29 /три хиляди тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева – мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включваща държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски включваща държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 39/2017 г. на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева. Общата сума е в размер на 19 527.89 /деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева.

         Адв. Т.:Уважаеми г-н съдия, заявявам, че не правя възражение  и моля да се допусне направеното изменение на иска от ищцовата страна и се премине от установителен към осъдителен иск.

         СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ПРИЕМА за разглеждане направеното изменение в исковата претенция, съответно от установителен към осъдителен иск за посочената по-горе сума в настоящия протокол, а именно - 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева – главница, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС -21.11.2016 г. и 3 039.29 /три хиляди тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева – мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включваща държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски включваща държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 39/2017 г. на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева или общо в размер на 19 527.89 /деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева.

         Адв. И.: Г-н председател, заявявам, че постигнахме спогодба с   ответника, като условията на същата са подробно изложени от наша страна в нарочната молба, която сме подали до съда, вх. № 2707/31.05.2017 г. на вашия съд. Представям нарочна молба с искане да ни бъде възстановен внесения депозит по делото за извършване на съдебно-икономическа експертиза в размер на 80.00 лева, тъй като вещото лице не е изготвило въпросната експертиза, а освен това както вече заявихме между нас и противната страна се постигна спогодба да доброволно решаване на спора. Посочената по-горе сума в размер на 80.00 лева да бъде прeведена по следната сметка: IBAN ***; BIC *** Д.И. Недева.

Адв. Т.: Г-н съдия, потвърждавам казаното от адв. И. с ищеца постигнахме спогодба с параметри подробно изложени в молбата на ищеца. Моля да ни се възстанови внесения депозит в размер на 80.00 лева, във връзка с допуснатата, но неизвършена по делото експертиза по сметката на адв. Т., а именно - Банка „ДСК“ BG48STSA93000006712014.

Съдът намира, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и морала и добрите нрави, поради което същата следва да бъде одобрена при следните условия:

Ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД, ЕИК  2000062705 признава двете искови претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: сумата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница относно вземането на противната страна, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС -21.11.2016 г., сумата 3 039.29 /три хиляди тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включващи дължимата държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС в размер общо  на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски,  в това число държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 39/2017 г. по описа на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева, като общия размер на дължимото задължение възлиза в размер на 19 527.89 /деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, която именно сума ответната страна се задължава да заплати на ищеца на шест равни вноски от по 3 254.65 /три хиляди двеста петдесет и четири лева  и шестдесет и пет стотинки/ лева, като първата вноска следва да бъде изплатена в срок до 30.07.2017 г. Всяка следваща вноска се дължи до 30-то число на месеца, като последната вноска трябва да бъде издължена до 30.12.2017 година. 

          В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС, до окончателното изплащане на сумата.         Адв. Т.: От името на представлявания ответник заявявам, че сме съгласни с така предложената спогодба при условията изложени по-горе от адв. И..

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ЗА ищцовото дружество:                                                   ЗА ответното дружество:  

„ВИСТА АГРО“ ЕООД                                                   „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД

 

 

 

 

………………………….                                                     ………………………………..

/адв. Д.И./                                                             /адв. Т.Т./

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което същата на основание чл. 234 от  ГПК следва да бъде  одобрена.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 234 от  ГПК съдът

 

          О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И: 

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща  на закона  и  добрите нрави при следните условия:

Ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД, ЕИК  2000062705 признава двете искови претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: сумата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница относно вземането на противната страна, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС -21.11.2016 г., сумата 3 039.29 /три хиляди тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включващи дължимата държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС в размер общо  на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски,  в това число държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 39/2017 г. по описа на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева, като общия размер на дължимото задължение възлиза в размер на 19 527.89 /деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, която именно сума ответната страна се задължава да заплати на ищеца на шест равни вноски от по 3 254.65 /три хиляди двеста петдесет и четири лева  и шестдесет и пет стотинки/ лева, като първата вноска следва да бъде изплатена в срок до 30.07.2017 г. Всяка следваща вноска се дължи до 30-то число на месеца, като последната вноска трябва да бъде издължена до 30.12.2017 година. 

В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС, до окончателното изплащане на сумата. 

 

Внесения от страните депозит за вещо лице в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева по набирателната сметка на съда да се върне на същите, както следва: на ищцовата страна ВИСТА АГРО“  ЕООД в размер на 80.00 лева по следната сметка: IBAN ***; BIC *** Д.И. Недева и на ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД в размер също на 80.00 лева по сметка Банка „ДСК“ BG48STSA93000006712014, с титуляр Т.П.Т..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 39/2017  г. и внася същото  в  архива.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.22 часа.              

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: